Разширено търсене

Съобщения

БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРЕДСТАВЯТ ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ „ПОЧИСТВАНЕ И САНИТАРНА ПОДДРЪЖКА НА ОФИСА НА БАИ ”


Българската агенция за инвестиции отправя настоящата покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за извършване на дейност по „Почистване и санитарна поддръжка на офиса на БАИ”.

Офертата следва да е съобразена със следните изискванията към изпълнителя:

1. Ежедневно почистване офиса на БАИ от понеделник до петък, включващо работни помещения, зала, коридори, помощни и сервизни помещения, с площ до 500  кв. м.;

2.  Почистването да се извършва в извън-работно време,а поддръжка и хигиенизация в работно време от 09.00 до 13.30 часа;

3.  Изпълнителя да осигурява присъствие на хигиенист за поддържане на хигиената до 13.30 с почивка за обяд от 30 минути;

4. Почистването да се извършва с почистваща техника, пособия и препарати на изпълнителя, описани в офертата;

5. Офертата да включва основно почистване на всеки шест месеца, включващо измиване на остъклението на етажа.

6.  Офертата да не надвишава сумата от  880 лв с ДДС при работно време до 13.30ч.

7. Служителите на изпълнителя, които ще имат достъп до работните помещения следва да подпишат декларация за конфиденциалност.

Постъпилите оферти  ще се разглеждат от тричленна Комисия, която ще извърши преценка по критерии цена и адекватност на заложените изисквания.

С избрания за изпълнител ще се сключи договор за срок от една година.

Желаещите могат да подават оферти до 25.09.2015г. на адрес: гр. София, ул. „Аксаков” № 31, ет. 3, деловодство на БАИ или по електронен път на e-mail: i.petrova@investbg.government.bg