Разширено търсене

Дейности и цели

Основната задача на Българската агенция за инвестиции е да съдейства на местните и чуждестранните инвеститори на всички етапи на реализация на инвестиционни проекти. Това включва:

 

1. Привличане на потенциални инвеститори от целия свят  чрез печатни и електронни информационни материали, организиране на семинари и форуми, публикации на реклами в средства за масово осведомяване и директни контакти с перспективни потенциални инвеститори.

 

2. Обслужване на инвеститорите на етапа на инвестиционното проучване. Това включва предоставяне на всяка необходима за проучването информация, осигуряване на контакти с държавни институции, компании и обществени организации, предлагане на места за инвестиции, организиране на проучвателни посещения на място.

 

3. Обслужване на инвеститорите при създаване на инвестиционното предприятие. Това включва информационно и административно съдействие на инвеститорите при регистрации и получаване на разрешения от други държавни органи, правни съвети, намиране на партньори, подизпълнители и доставчици.

 

4. Слединвестиционно обслужване. Съдействие на инвеститорите за решаване на  проблеми, възникващи при редовната експлоатация на инвестиционното предприятие.

 

Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите БАИ има секторна специализация и предоставя пълния набор от услуги само за инвестиции на зелено в следните сектори:

  • Преработваща промишленост
  • Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
  • Информационните технологии и услуги
  • Научноизследователска и развойна дейност
  • Образование
  • Здравеопазване

Само такива инвестиционни проекти могат да кандидатстват за сертифициране и прилагане на насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите.

За останалите инвестиционни проекти БАИ предоставя обща информация за страната и контакти със съответни обслужващи държавни институции и частни компании.