Разширено търсене

КОНКУРС

Приложение № 3

към чл. 20, ал. 3 НПКДС

 

ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Младши експерт-оперативно счетоводство и човешки ресурси

в дирекция „Административно-правно обслужване“

Българска агенция за инвестиции

 

 1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие  на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Ваня Христова Гаджева

да

да

Гергана Анастасова Владимирова

да

да

Светлана Христова Малакова

да

да

Славиян Емилов Костадинов

да

да

Надежда Емилова Кръстева

да

да

 

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Ваня Христова Гаджева
 2. Гергана Анастасова Владимирова
 3. Светлана Христова Малакова
 4. Славиян Емилов Костадинов
 5. Надежда Емилова Кръстева

 

б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Няма

 

III. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

1. Коефициент „4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

2. Коефициент „5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на Българска агенция за инвестиции и се запечатват в плик.

2. Всеки тест съдържа 20 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

4. Всеки верен отговор носи  по 0,25 точки, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат, умножени с коефициента е  20 точки

5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има  „16” или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

6. Времето за решаване на теста е 45 мин.

7. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

8. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено по електронен път и по телефон за датата, мястото и часа на провеждането му.

IV. В съответствие с чл. 32 от НПКДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат - до 20 мин. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 4 от НПКДС – за експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на тест на 19.12.2018 г. в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Врабча 23, ет.3 /втори надпартерен/ от 11:00 часа.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе  на 19.12.2018 г. в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Врабча 23, ет.3 /втори надпартерен/ от 14:30 часа.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, както и специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

При подготовката за теста могат да бъдат ползвани следните нормативни актове:

 1. Закон за администрацията.
 2. Закон за счетоводството.
 3. Закон за държавния служител.
 4. Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции.
 5. Закон за насърчаване на инвестициите.
 6. Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите.
 7. Закон за чужденците в Република България.
 8. Закон за корпоративното подоходно облагане.

 

 

Дата: 04.12.2018 г.

 

 

 

 

Приложение № 3

към чл. 20, ал. 3 НПКДС

 

ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Главен експерт

в дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“

Българска агенция за инвестиции

 

 1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие  на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Зорница Атанасова Токушева

да

да

Филип Петков Ганев

да

да

Ива Венциславова Ангелова

да

да

Невелина Колева Колева

да

да

Людмила Маринова Чешмеджиева

да

да

Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева

да

да

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Зорница Атанасова Токушева
 2. Филип Петков Ганев
 3. Ива Венциславова Ангелова
 4. Невелина Колева Колева
 5. Людмила Маринова Чешмеджиева
 6. Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева

 

б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Няма

 

III. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

1. Коефициент „4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

2. Коефициент „5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на Българска агенция за инвестиции и се запечатват в плик.

2. Всеки тест съдържа 20 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

4. Всеки верен отговор носи  по 0,25 точки, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат, умножени с коефициента е  20 точки

5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има  „16” или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

6. Времето за решаване на теста е 45 мин.

7. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

8. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено по електронен път и по телефон за датата, мястото и часа на провеждането му.

IV. В съответствие с чл. 32 от НПКДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат - до 20 мин. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 4 от НПКДС – за експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на тест на 19.12.2018 г. в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Врабча 23, ет.3 /втори надпартерен/ от 09:30 часа.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе  на 19.12.2018 г. в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Врабча 23, ет.3 /втори надпартерен/ от 13:00 часа.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, както и специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

При подготовката за теста могат да бъдат ползвани следните нормативни актове:

 1. Закон за администрацията.
 2. Закон за държавния служител.
 3. Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции.
 4. Закон за насърчаване на инвестициите.
 5. Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите.
 6. Закон за чужденците в Република България.
 7. Закон за корпоративното подоходно облагане.

 

 

Дата: 04.12.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

София, ул. „Врабча” № 23, ет. 3, тел. 02/9855 500

 

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител,

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

за назначаване на държавен служител 1 (една) щатна бройка на пълно работно време, на длъжност:

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 

I. Основна цел на длъжността: Своевременно, коректно и правилно счетоводно отразяване на дейността на БАИ като второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на икономиката. Техническо и документално обслужване на БАИ във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудовоправните отношения с работниците и служителите на агенцията.

1. Област на дейност – Финансово-счетоводно обслужване дейността на БАИ. Обслужване на човешките ресурси на БАИ.

 

2. Минимални нормативни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

- Образование – висше, бакалавър;

- Професионален опит – не се изисква;

- Минимален ранг - V младши;

- Длъжностно ниво по КДА – 11

- Наименование на длъжностно ниво – Експертно ниво 7

- Владеене на английски език / втори чужд език е предимство/

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието - икономика, счетоводство и контрол, финанси, публична администрация, управление на човешките ресурси.

 

3. Допълнителни изисквания и умения, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

- комуникационна компетентност

- компетентност в познаване и ползване на нормативни актове.

 

4. Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:

- От 510 лв. до 1100 лв.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец

 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, по образец

 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен

 4. Копия от документи за наличие на професионален опит – трудова/служебна и/или осигурителна книжка, други (ако притежават такива).

 5. Копие от документи, при наличието на допълнителна квалификация – удостоверения, сертификати и други за компютърна грамотност.

 

ІV. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 

 • лично или чрез пълномощник, до 10-тия ден включително, считано от деня, следващ публикуването на обявата на конкурса в деловодството на Българска агенция за инвестиции, гр.София, ул.“Врабча” № 23, ет. 3 /втори надпартерен/, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00ч. до 16:00 ч.

 • всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на страницата на Българска агенция за инвестиции /обява, списък с допуснати до конкурс кандидати, дата, час и място на провеждане на конкурса, друга информация/.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции -http://www. investbg. government. bg

 

За информация – тел. 02/9855 500 – централа.

Срокът за подаване на документи е 01.12.2018г.

 

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител,

 

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

за назначаване на държавен служител 1 (една) щатна бройка на пълно работно време, на длъжност:

 

 

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

МАРКЕТИНГ И ИНВЕСТИЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

 

 

I. Основна цел на длъжността: Обслужване на български и чуждестранни инвеститори в съответните икономически сектори на всички етапи на реализация на инвестиционните проекти. Подготовка на информация за нуждите на инвестиционния маркетинг.

1. Област на дейност – В областта на инвестиционното обслужване: Информационно обслужване на инвеститорите в определените сектори;Изготвяне на справки и анализи за инвестициите в страната за определените сектори; Представяне и рекламиране на възможностите за инвестиране в България. В областта на маркетинга: Изготвяне на информационни и презентационни материали; Участие в организацията и подготовката на събития организирани от агенцията: конференции, инвестиционни форуми, кръгли маси и други.

2. Минимални нормативни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

- Образование – висше, образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- Професионален опит – 3 години;

- Минимален ранг - ІV младши;

- Длъжностно ниво по КДА – 7

- Наименование на длъжностно ниво – Експертно ниво 3

- Владеене на английски език / втори чужд език е предимство/

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието - икономика, финанси, публична администрация, международни икономически отношения, инженерни науки.

3. Допълнителни изисквания и умения, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

- комуникационна компетентност

- компетентност в познаване и ползване на нормативни актове.

4. Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:

- От 510 лв. до 1350 лв.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец

 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, по образец

 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен

 4. Копия от документи за наличие на професионален опит – трудова/служебна и/или осигурителна книжка, други (ако притежават такива).

 5. Копие от документи, при наличието на допълнителна квалификация – удостоверения, сертификати и други за компютърна грамотност.

 

 

 

 

ІV. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 

 • лично или чрез пълномощник, до 10-тия ден включително, считано от деня, следващ публикуването на обявата на конкурса в деловодството на Българска агенция за инвестиции, гр.София, ул.“Врабча” № 23, ет. 3 /втори надпартерен/, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00ч. до 16:00 ч.

 • всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на страницата на Българска агенция за инвестиции /обява, списък с допуснати до конкурс кандидати, дата, час и място на провеждане на конкурса, друга информация/.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции -http://www. investbg. government. bg

 

За информация – тел. 02/9855 500

Срокът за подаване на документите е 01.12.2018г.

 

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л

за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции

 

На 05.10.2018 г. се проведе двуетапна конкурсна процедура, предварително обявена в административния регистър и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции. Протоколът за допуснати и недопуснати кандидати е публикуван на 21.09.2018 г. на интернет страницата на Агенцията.

 

Подадени са 3 /три/ броя заявления за длъжността, от които:

- 3 /трима/ кандидати са допуснати до конкурсната процедура

- 0 /нула/ кандидати са недопуснати до конкурсната процедура.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

І. Решаване на тест

1. Решаване на тест

Допуснатите до конкурс кандидати се явиха на 05.10.2018 г. за участие в писмен изпит /тест/. Конкурсната комисия подготви три варианта на тест, всеки от които съдържаше 20 /двадесет/ затворени въпроса.

За решаване на тест се явиха следните кандидати:

 

1. Петър Стефанов Младенов

2. Антони Иванов Христов

 

За решаване на тест не се явиха следните кандидати:

 

1. Димитринка Петрова Пенева

 

Кандидатът Петър Стефанов Младенов  изтегли вариант на тест № 3

Изпитът започна в 10:30 часа и приключи в 11:05 часа.

 

 1. Окончателни резултати от проведения първи етап на конкурсната процедура – решаване на тест:

 

Име, Презиме, Фамилия

Тест

Допуснати до интервю

Брой верни отговори

Оценка

1. Петър Стефанов Младенов

 

19

4.75

Допуска се

2. Антони Иванов Христов

12

3.00

Не се допуска

 

На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДС, кандидатите са своевременно уведомени за допускането им до следващия етап на конкурса.

От явилите са на първия етап кандидати, един достигна необходимият резултат и премина на следващ етап – интервю.

ІІ. ИНТЕРВЮ:

1. Допускане до интервю:

На 05.10.2018 г. се проведе интервю с издържалия теста кандидат, съдържащо 10 бр. въпроси.

Кандидатът подписа формулярите за преценка на Комисията и се проведе интервю с продължителност 20 минути.

 

2. Оценка от интервю:

При определяне на оценката от интервюто участваха всичките членове на Комисията по реда на заповедта.

Кандидатът Петър Стефанов Младенов получи  оценка /4.67 + 4.83 + 4.83/:3 = 4.78

За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Оценка

КТ

Резултат от интервю

Петър Стефанов Младенов

4.78

5

23.90

 

 

III. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

Брой верни отговори

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Петър Стефанов Младенов

19

4.75

4