Разширено търсене

КОНКУРС

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител,

 

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

за назначаване на държавен служител 1 (една) щатна бройка на пълно работно време, на длъжност:

 

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ- ЮРИСТ

МАРКЕТИНГ И ИНВЕСТИЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

 

 

I. Основна цел на длъжността: Юридическо обслужване на инвеститорите. Изготвяне на становища и участие в подготовката на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията.

 

1. Област на дейност – В областта на инвестиционното обслужване: Дава юридически консултации и съвети на инвеститорите. Приема и обработва документите, свързани с възможностите за издаване на сертификат за клас инвестиция. Подпомага изготвянето на становища по правни аспекти, относно възможностите за издаване на сертификат за клас инвестиция. Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, страна по които е агенцията. Участие в работни групи по насърчаването, привличането и закрилата на инвестициите и по международноправната интеграция на страната, включително правната евроинтеграция. Анализ на действащото законодателство в областта на инвестициите. Осигурява актуална юридическа информация в агенцията. Предоставя правни консултации по текущи въпроси от дейността на агенцията. Участва в подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки.

 

2. Минимални нормативни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

- Образование – висше, минимална образователно-квалификационна степен бакалавър, като за специалността Право – магистър;

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието – Право

-Придобита юридическа правоспособност;

- Професионален опит – 2 години в областта на правото;

- Минимален ранг - IV младши;

- Длъжностно ниво по КДА – 9

- Наименование на длъжностно ниво – Експертно ново 5

- Владеене на английски език / втори чужд език е предимство/

 

3. Допълнителни изисквания и умения, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

- комуникационна компетентност

- компетентност в познаване и ползване на нормативни актове.

 

4. Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:

- От 460 лв. до 1200 лв.

 

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец.

 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, по образец.

 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

 4. Копие от документ за придобита юридическа правоспособност

 5. Копия от документи за наличие на професионален опит – трудова/служебна и/или осигурителна книжка, други.

 6. Копие от документи, при наличието на допълнителна квалификация – удостоверения, сертификати и други за компютърна грамотност.

 

 

ІV. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 

 • лично или чрез пълномощник, до 10-тия ден включително, считано от деня, следващ публикуването на обявата на конкурса в Българска агенция за инвестиции, гр.София, ул.”Аксаков” № 31, ет.3, ст.308, всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.00ч. до 17.00 ч.

 • Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на страницата на Българска агенция за инвестиции /обява, списък с допуснати до конкурс кандидати, дата, час и място на провеждане на конкурса, друга информация/.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции - http://www. investbg. government. bg

За информация – тел. 02/9855 530 – старши експерт, човешки ресурси

 

 

 

 

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

 

 

 

 

14.03.2017

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л

за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен счетоводител”, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции

 

 

На 01.03.2017 г. се проведе двуетапна конкурсна процедура, предварително обявена в административния регистър и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции. Протоколът за допуснати и недопуснати кандидати е публикуван на 20.02.2017 г. на интернет страницата на Агенцията.

 

Подадени са 2 /два/ броя заявления за длъжността, от които:

- 2 /двама/ кандидати са допуснати до конкурсната процедура

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

І. Решаване на тест

1. Решаване на тест

Допуснатите до конкурс кандидати се явиха на 01.03.2017 г. за участие в писмен изпит /тест/.     Конкурсната комисия подготви три варианта на тест, всеки от които съдържаше 20 /двадесет/ затворени въпроса.

За решаване на тест се явиха следните кандидати:

 

1. Диана Борисова Борисова

2. Ива Ангелова Дойчинова

 

За решаване на тест не се явиха следните кандидати:

 

Няма неявили се кандидати.

 

Кандидатът Диана Борисова Борисова изтегли вариант на тест №3

Изпитът започна в 10:07 часа и приключи в 10:40 часа.

 

Окончателни резултати от проведения първи етап на конкурсната процедура – решаване на тест:

 

Име, Презиме, Фамилия

Тест

Допуснати до интервю

Брой верни отговори

Оценка

1. Диана Борисова Борисова

17

4.25

Допуска се

2. Ива Ангелова Дойчинова

16

4.00

Допуска се

 

На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДС, кандидатите са своевременно уведомени за допускането им до следващия етап на конкурса.

От явилите са на първия етап кандидати, двама достигнаха необходимият резултат и преминават на следващ етап – интервю.

ІІ. ИНТЕРВЮ:

1. Допускане до интервю:

На 01.03.2017 г. от 14.00 ч. се проведе интервю, съдържащо 08 бр. въпроси.

Кандидатът подписа формулярите за преценка на Комисията и се проведе интервю с продължителност 15 минути.

2. Оценка от интервю:

При определяне на оценката от интервюто участваха всичките членове на Комисията по реда на заповедта.

Кандидатът Диана Борисова Борисова получи  оценка /4.67 + 4.17 + 4.33 /:3 х коеф. 5 = 21.95

Кандидатът Ива Ангелова Дойчинова получи  оценка /4.17 + 4.17 + 4.33 /:3 х коеф. 5 = 21.11

 

 

 

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Оценка

КТ

Резултат от интервю

Диана Борисова Борисова

4.39

5

21.95

Ива Ангелова Дойчинова

4.22

5

21.11

 

 

III. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН КАНДИДАТ

Брой верни отговори

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Диана Борисова Борисова

17

4.20

4

ДА

4.39

5

38.75

ДА

Ива Ангелова Дойчинова

16

4.00

4

ДА

4.22

5

37.11

ДА

 

КТ – коефициент на тежест, с който се умножават резултатите от теста и интервюто, съгласно приетата и обявена методика на оценка, за която всички кандидати са уведомени при провеждането на конкурса.

 

Формула за определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от отделен член на КК: сбор от оценките по компетентности разделен на броя на компетентностите.

Формула за определяне на окончателен резултат от интервюто: общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на КК.

Окончателен резултат на кандидатите:

(Резултат от теста x 4) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

 

Конкурсната комисия, на основание чл.34, ал.1 от НПКДС, реши:

КЛАСИРАНЕ:

 

Класира от първо до трето място кандидатите които се представиха успешно на всички етапи от конкурса, както следва:

На първо място:

Диана Борисова Борисова

38.75

На второ място:

Ива Ангелова Дойчинова

37.11

На трето място:

На основание чл. 9 ал.1,  чл. 10,ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служител, конкурсната комисия предлага да бъде назначен на длъжност Главен счетоводител в Дирекция „Административно-правно обслужване“ към Българска агенция за инвестиции, кандидатът:

Диана Борисова Борисова

Комисията предава Протокола за утвърждаване и решение от Изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............П........................., Анна Радовска

ЧЛЕНОВЕ: ……………П…………..…….,Анна Йорданова

 

……………П..………………..,Петър Калчев

 

 

Дата: 06.03.2017 г.

 

 

Приложение № 3

към чл. 20, ал. 3 НПКДС

 

ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Главен счетоводител

в дирекция „ Административно-правно обслужване“

Българска агенция за инвестиции

 

 1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие  на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Диана Борисова Борисова

да

да

Допуска се

Ива Ангелова Дойчинова

да

да

Допуска се

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Диана Борисова Борисова
 2. Ива Ангелова Дойчинова

 

б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

 

III. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

1. Коефициент „4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

2. Коефициент „5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на Българска агенция за инвестиции и се запечатват в плик.

2. Всеки тест съдържа 20 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

 

 

4. Всеки верен отговор носи  по 0,25 точки, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат, умножени с коефициента е  20 точки

5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има  „16” или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

6. Времето за решаване на теста е 45 мин.

7. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

8. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено по електронен път и по телефон за датата, мястото и часа на провеждането му.

IV. В съответствие с чл. 32 от НПКДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат - до 20 мин. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 4 от НПКДС – за експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на тест на 01.03.2017 г./сряда/ в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Аксаков 31, ет. 3, от 10.00 часа.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 01.03.2017 г./сряда/ от 14.00 часа в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Аксаков 31, ет. 3.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, както и специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

При подготовката за теста могат да бъдат ползвани следните нормативни актове:

 

 1. Закон за счетоводството.
 2. Закон за публичните финанси.
 3. Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
 4. ДДС №20/14.12.2004 г.
 5. Национални счетоводни стандарти.
 6. Наредба за командировките в страната.
 7. Наредба за командировки и специализации в чужбина.
 8. Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции.
 9. Закон за държавния служител.

10.  Закон за администрацията.

11.  Кодекс на труда.

 

 

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

 

1. Анна Радовска  – председател на конкурсната комисия……П………………….

2. Анна Йорданова – член ………П…………………………

3. Петър Калчев – член …………П……..……………..

 

 

Дата: 20.02.2017 г.

 

 

 

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител,

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител 1 (една) щатна  бройка на пълно работно време, на длъжност:

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

„АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

 

I. Основна цел на длъжността: Финансово- счетоводно обслужване на агенцията.

1.Област на дейност – Подготовка и корекции на бюджета и проектобюджета на БАИ; Следене за утвърдените лимити, преразглеждане, коригиране и одобряване на  лимити за бъдещи периоди; Изготвяне на ежемесечния, тримесечния касови отчети и годишни счетоводни отчети и справки; Осигуряване в рамките на финансовия план снабдяването с материални запаси, инвентар и други активи; Участва в изготвянето на Годишни Бюджетни планове и отчети по дейността на агенцията; Изпълнява нормативните изисквания по заплащането на труда; Окомплектова, проверява и съставя необходимите счетоводни документи – мемориални ордери, регистри, хонорарни сметки и други, осъществява своевременни счетоводни записвания в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове; Следи за своевременното финансово изпълнение на договорите и други документи, с които са поети задължения.

2. Минимални нормативни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

- Образование – висше,  образователно-квалификационна степен – магистър;

- Професионален опит –  4 (четири) години или Минимален ранг - III младши;

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието - Счетоводство и контрол и Финанси или друго икономическо образование (само при наличие на 5 години стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол).

3. Допълнителни изисквания и умения, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

- комуникационна компетентност

- компетентност в познаване и ползване на нормативни актове.

 

4. Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:

- От 460 лв. до 1500 лв.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, по образец
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 1. Копия от документи за наличие на  професионален опит – трудова/служебна и/или осигурителна книжка, други.
 2. Копие от документи, при наличието на допълнителна квалификация – удостоверения, сертификати и други за компютърна грамотност.

 

ІV. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

-        лично или чрез пълномощник, до 10-тия ден включително, считано от деня, следващ публикуването на обявата на конкурса в Българска агенция за инвестиции, гр.София, ул.”Аксаков” № 31, ет.3, ст.308, всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.00ч. до 17.00 ч.

-        Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на страницата на Българска агенция за инвестиции /обява, списък с допуснати до конкурс кандидати, дата, час и място на провеждане на конкурса, друга  информация/.

-   На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции - http://www.investbg.government.bg

 

За информация – тел. 02/9855 530 – старши експерт, човешки ресурси

 

 

 

 

СТАМЕН  ЯНЕВ

Изпълнителен директор

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л

за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции

 

 

На 07.02.2017 г. се проведе двуетапна конкурсна процедура, предварително обявена в административния регистър и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции. Протоколът за допуснати и недопуснати кандидати е публикуван на 25.01.2017 г. на интернет страницата на Агенцията.

 

Подадени са 8 /осем/ броя заявления за длъжността, от които:

- 8 /осем/ кандидати са допуснати до конкурсната процедура

- няма недопуснати кандидати до конкурсната процедура.

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

І. Решаване на тест

1. Решаване на тест

Допуснатите до конкурс кандидати се явиха на 07.02.2017 г. за участие в писмен изпит /тест/. Конкурсната комисия подготви три варианта на тест, всеки от които съдържаше 20 /двадесет/ затворени въпроса.

За решаване на тест се явиха следните кандидати:

 

 1. Десислава Ангелова Николова
 2. Щилиян Красимиров Перчемлиев
 3. Борис Владимиров Хаджитонев
 4. Кирила Георгиева Маринова
 5. Борислав Танчев Сакутов
 6. Людмил Юлиянов Бакалов

 

За решаване на тест не се явиха следните кандидати:

 

 1. Любомир Радков Найденов
 2. Мариана Милчева Асенова

 

 

Кандидатът Десислава Ангелова Николова изтегли вариант на тест №2.

Изпитът започна в 10:15 часа и приключи в 10:45 часа.

 

 1. Окончателни резултати от проведения първи етап на конкурсната процедура – решаване на тест:

 

Име, Презиме, Фамилия

Тест

Допуснати до интервю

Брой верни отговори

Оценка

Любомир Радков Найденов

Не се явил

-

-

Десислава Ангелова Николова

7

1.75

Не се допуска

Щилиян Красимиров Перчемлиев

8

2.00

Не се допуска

Борис Владимиров Хаджитонев

8

2.00

Не се допуска

Кирила Георгиева Маринова

17

4.25

Допуска се

Борислав Танчев Сакутов

16

4.00

Допуска се

Людмил Юлиянов Бакалов

7

1.75

Не се допуска

Мариана Милчева Асенова

Не се явил

-

-

 

 

 

 

На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДС, кандидатите са своевременно уведомени за допускането им до следващия етап на конкурса.

От явилите са на първия етап кандидати, двама достигнаха необходимият резултат и преминаха на следващ етап – интервю.

ІІ. ИНТЕРВЮ:

1. Допускане до интервю:

На 07.02.2017 г. от 14.00 ч. се проведе интервю, съдържащо 8 бр. въпроси.

Кандидатите подписаха формулярите за преценка на Комисията и се проведе интервю с продължителност 15 минути.

 

2. Оценка от интервю:

При определяне на оценката от интервюто участваха всичките членове на Комисията по реда на заповедта.

 

Кандидатът Кирила Георгиева Маринова получи  оценка /4.67 + 4.50 + 4.17 /:3 х коеф. 5 = 22.25

Кандидатът Борислав Танчев Сакутов получи  оценка /4.50 + 4.17 + 4.00 /:3 х коеф. 5 = 21.12

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Оценка

КТ

Резултат от интервю

Кирила Георгиева Маринова

4.45

5

22.25

Борислав Танчев Сакутов

4.22

5

21.12

 

 

 

III. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

Брой верни отговори

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Любомир Радков Найденов

Не се явил

-

-

-

-

-

-

-

Десислава Ангелова Николова

7

1.75

4

НЕ

-

-

-

НЕ

Щилиян Красимиров Перчемлиев

8

2.00

4

НЕ

-

-

-

НЕ

Борис Владимиров Хаджитонев

7

1.75

4

НЕ

-

-

-

НЕ

Кирила Георгиева Маринова

17

4.25

4

ДА

4.45

5

39.25

ДА

Борислав Танчев Сакутов

16

4.00

4

ДА

4.22

5

37.12

ДА

Людмил Юлиянов Бакалов

7

1.75

4

НЕ

-

-

-

НЕ

Мариана Милчева Асенова

Не се явил

-

-

-

-

-

-

-

 

 

КТ – коефициент на тежест, с който се умножават резултатите от теста и интервюто, съгласно приетата и обявена методика на оценка, за която всички кандидати са уведомени при провеждането на конкурса.

 

Формула за определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от отделен член на КК: сбор от оценките по компетентности разделен на броя на компетентностите.

Формула за определяне на окончателен резултат от интервюто: общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на КК.

Окончателен резултат на кандидатите:

(Резултат от теста x 4) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсната комисия, на основание чл.34, ал.1 от НПКДС, реши:

КЛАСИРАНЕ:

 

Класира от първо до трето място кандидатите които се пред