Разширено търсене

КОНКУРС

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

София, ул. „Аксаков” №31, тел. 02/9855 500

 

 

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител,

 

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител 1 (една) щатна бройка на пълно работно време, на длъжност:

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

„МАРКЕТИНГ И ИНВЕСТИЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

I. Основна цел на длъжността: Обслужване на български и чуждестранни инвеститори в съответните икономически сектори на всички етапи на реализация на инвестиционните проекти. Подготовка на информация за нуждите на инвестиционния маркетинг.

1. Област на дейност – В областта на инвестиционното обслужване: Информационно обслужване на инвеститорите в определените сектори;Изготвяне на справки и анализи за инвестициите в страната за определените сектори; В областта на маркетинга: Подготовка на презентации; Участие в организацията и подготовката на събития организирани от агенцията: конференции, инвестиционни форуми, кръгли маси и други.

2. Минимални нормативни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

- Образование – висше,  образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…;

- Професионален опит –  не се изисква;

- Минимален ранг - V младши;

- Длъжностно ниво по КДА – 11

- Наименование на длъжностно ниво – Експертно ново 7

- Владеене на английски език / втори чужд език е предимство/

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието - икономика, финанси, публична администрация, международни икономически отношения, инженерни науки.

3. Допълнителни изисквания и умения, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

- комуникационна компетентност

- компетентност в познаване и ползване на нормативни актове.

4. Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:

- От 510 лв. до 1100 лв.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец
  2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, по образец
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
  1. Копия от документи за наличие на  професионален опит – трудова/служебна и/или осигурителна книжка, други (ако притежават такива).
  2. Копие от документи, при наличието на допълнителна квалификация – удостоверения, сертификати и други за компютърна грамотност.

ІV. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

-          лично или чрез пълномощник, до 10-тия ден включително, считано от деня, следващ публикуването на обявата на конкурса в деловодството на Българска агенция за инвестиции, гр.София, ул.”Аксаков” № 31, ет.3, ст.311, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00ч. до 16:00 ч.

-          Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на страницата на Българска агенция за инвестиции /обява, списък с допуснати до конкурс кандидати, дата, час и място на провеждане на конкурса, друга  информация/.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции -http://www. investbg. government. bg

 

За информация – тел. 02/9855 530

Анна Йорданова – старши експерт, човешки ресурси

 

Краен срок за подаване на документ 28.06.2018 г. включително.

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор