Разширено търсене

КОНКУРС

Дата: 24.11.2016 г.


Приложение № 3

към чл. 20, ал. 3 НПКДС

 

ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Младши експерт

в дирекция „ Маркетинг и инвестиционно обслужване“

Българска агенция за инвестиции

 

 1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие  на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Илиян Кирилов Калдръмов

да

не

Не се допуска Представените документи за придобито висше образование не съответстват на изискванията за професионална област на придобитото висше образование, посочени в обявлението.

Нели Миткова Александрова

да

да

Допуска се

Надежда Станилова Митева

да

да

Допуска се

Мариела Пламенова Средкова

да

да

Допуска се

Наталия Йорданова Тимова

да

да

Допуска се

Кристияна Пламенова Царска

да

да

Допуска се

Полина Димитрова Иванова

да

да

Допуска се

Алексей Иванов Маргоевски

да

да

Допуска се

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Нели Миткова Александрова
 2. Надежда Станилова Митева
 3. Мариела Пламенова Средкова
 4. Наталия Йорданова Тимова
 5. Кристияна Пламенова Царска
 6. Полина Димитрова Иванова
 7. Алексей Иванов Маргоевски

 

б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1. Илиян Кирилов Калдръмов

 

III. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

1. Коефициент „4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

2. Коефициент „5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на Българска агенция за инвестиции и се запечатват в плик.

2. Всеки тест съдържа 20 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

 

 

4. Всеки верен отговор носи  по 0,25 точки, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат, умножени с коефициента е  20 точки

5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има  „16” или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

6. Времето за решаване на теста е 45 мин.

7. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

8. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено по електронен път и по телефон за датата, мястото и часа на провеждането му.

IV. В съответствие с чл. 32 от НПКДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат - до 20 мин. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 4 от НПКДС – за експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на тест на 05.12.2016 г./понеделник/ в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Аксаков 31, ет. 3, от 10.00 часа.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 05.12.2016 г./понеделник/ от 14.00 часа в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Аксаков 31, ет. 3.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, както и специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

При подготовката за теста могат да бъдат ползвани следните нормативни актове:

 

 1. Закон за администрацията.
 2. Закон за държавния служител.
 3. Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции.
 4. Закон за насърчаване на инвестициите.
 5. Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите.
 6. Закон за чужденците в Република България.
 7. Закон за корпоративното подоходно облагане.

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

1. Теодора Ставрева – председател на конкурсната комисия…………П…………….

2. Анна Йорданова – член ……………П……………………

3. Иван Тодоров – член ……………….П.……………..

 

 

Дата: 24.11.2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2016г.

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

София, ул. „Аксаков” №31, тел. 02/9855 530

 

 

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител,

 

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

за назначаване на държавен служител 1 (една) щатна бройка на пълно работно време, на длъжност:

 

 

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

МАРКЕТИНГ И ИНВЕСТИЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

 

 

I. Основна цел на длъжността: Обслужване на български и чуждестранни инвеститори в съответните икономически сектори на всички етапи на реализация на инвестиционните проекти. Подготовка на информация за нуждите на инвестиционния маркетинг.

1. Област на дейност – В областта на инвестиционното обслужване: Информационно обслужване на инвеститорите в определените сектори;Изготвяне на справки и анализи за инвестициите в страната за определените сектори; В областта на маркетинга: Подготовка на презентации; Участие в организацията и подготовката на събития организирани от агенцията: конференции, инвестиционни форуми, кръгли маси и други.

2. Минимални нормативни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

- Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…;

- Професионален опит – не се изисква;

- Минимален ранг - V младши;

- Длъжностно ниво по КДА – 11

- Наименование на длъжностно ниво – Експертно ново 7

- Владеене на английски език / втори чужд език е предимство/

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието - икономика, финанси, публична администрация, международни икономически отношения.

3. Допълнителни изисквания и умения, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

- комуникационна компетентност

- компетентност в познаване и ползване на нормативни актове.

4. Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:

- От 420 лв. до 1100 лв.

 

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

 

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец

 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, по образец

 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен

 4. Копия от документи за наличие на професионален опит – трудова/служебна и/или осигурителна книжка, други (ако притежават такива).

 5. Копие от документи, при наличието на допълнителна квалификация – удостоверения, сертификати и други за компютърна грамотност.

 

 

ІV. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 

 • лично или чрез пълномощник, до 10-тия ден включително, считано от деня, следващ публикуването на обявата на конкурса в Българска агенция за инвестиции, гр.София, ул.”Аксаков” № 31, ет.3, ст.311, всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 14.00ч. до 17.00 ч.

 • Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на страницата на Българска агенция за инвестиции /обява, списък с допуснати до конкурс кандидати, дата, час и място на провеждане на конкурса, друга информация/.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции -http://www. investbg. government. bg

За информация – тел. 02/9855 530 – старши експерт, човешки ресурси

 

 

 

 

 

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

07.11.2016г.