Разширено търсене

КОНКУРС

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л

за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции

 

 

На 05.06.2017 г. се проведе двуетапна конкурсна процедура, предварително обявена в административния регистър и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции. Протоколът за допуснати и недопуснати кандидати е публикуван на 23.05.2017 г. на интернет страницата на Агенцията.

 

Подадени са 5 /пет/ броя заявления за длъжността, от които:

- 5 /пет/ кандидати са допуснати до конкурсната процедура;

- няма недопуснати кандидати до конкурсната процедура.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

І. Решаване на тест

1. Решаване на тест

Допуснатите до конкурс кандидати се явиха на 05.06.2017 г. за участие в писмен изпит /тест/. Конкурсната комисия подготви три варианта на тест, всеки от които съдържаше 20 /двадесет/ затворени въпроса.

 

За решаване на тест се явиха следните кандидати:

 

  1. Росен Живков Жечев
  2. Пепа Иванова Калайджиева
  3. Стойчо Николов Стойчев

 

За решаване на тест не се явиха следните кандидати:

 

1. Теодора Петрова Ладжова

2. Станислав Антонов Найденов

 

 

Кандидатът Пепа Иванова Калайджиева изтегли вариант на тест № 2

Изпитът започна в 10:10 часа и приключи в 10:55 часа.

 

 

  1. Окончателни резултати от проведения първи етап на конкурсната процедура – решаване

на тест:

 

Име, Презиме, Фамилия

Тест

Допуснати до интервю

Брой верни отговори

Оценка

Теодора Петрова Ладжова

Не се явил

-

-

Станислав Антонов Найденов

Не се явил

-

-

Росен Живков Жечев

16

4.00

Допуска се

Пепа Иванова Калайджиева

9

2.25

Не се допуска

Стойчо Николов Стойчев

17

4.25

Допуска се

 

 

 

 

 

На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДС, кандидатите са своевременно уведомени за допускането им до следващия етап на конкурса.

От явилите са на първия етап кандидати, 2 /двама/ достигнаха необходимия резултат и преминаха на следващ етап – интервю.

ІІ. ИНТЕРВЮ:

1. Допускане до интервю:

На 05.06.2017 г. от 14.00 ч. се проведе интервю, съдържащо 8 бр. въпроси.

Кандидатите подписаха формулярите за преценка на Комисията и се проведе интервю с продължителност 20 минути.

 

2. Оценка от интервю:

При определяне на оценката от интервюто участваха всичките членове на Комисията по реда на заповедта.

 

Кандидатът Росен Живков Жечев получи  оценка /4.17 + 3.83 + 4.17 /:3 х коеф. 5 = 20.30

Кандидатът Стойчо Николов Стойчев получи  оценка /4.50 + 4.17 + 4.50 /:3 х коеф. 5 = 21.95

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Оценка

КТ

Резултат от интервю

Росен Живков Жечев

4.06

5

20.30

Стойчо Николов Стойчев

4.39

5

21.95

 

 

 

III. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

Брой верни отговори

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Теодора Петрова Ладжова

Не се явил

-

-

-

-

-

-

-

Станислав Антонов Найденов

Не се явил

-

-

-

-

-

-

-

Росен Живков Жечев

16

4.00

4

ДА

4.06

5

36.30

ДА

Пепа Иванова Калайджиева

9

2.25

4

НЕ

-

-

-

НЕ

Стойчо Николов Стойчев

17

4.25

4

ДА

4.39

5

38.95

ДА

 

 

 

КТ – коефициент на тежест, с който се умножават резултатите от теста и интервюто, съгласно приетата и обявена методика на оценка, за която всички кандидати са уведомени при провеждането на конкурса.

 

Формула за определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от отделен член на КК: сбор от оценките по компетентности разделен на броя на компетентностите.

Формула за определяне на окончателен резултат от интервюто: общият  резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на КК.

Окончателен резултат на кандидатите:

(Резултат от теста x 4) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсната комисия, на основание чл.34, ал.1 от НПКДС, реши:

КЛАСИРАНЕ:

 

Класира от първо до трето място кандидатите, които се представиха успешно на всички етапи от конкурса, както следва:

На първо място:

Стойчо Николов Стойчев

38.95

На второ място:

Росен Живков Жечев

36.30

На трето място:

Няма класиран кандидат

 

 

На основание чл. 9 ал.1, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия предлага да бъде назначен на длъжност „Младши експерт“ в Дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ към Българска агенция за инвестиции, кандидатът:

Стойчо Николов Стойчев

Комисията предава Протокола за утвърждаване и решение от Изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

....................П............................, Теодора Ставрева

ЧЛЕНОВЕ:

 

  1. …………..…П………..……….,Даниела Кунева

 

  1. ………………П………………..,Анна Йорданова

 

 

 

 

Дата: 05.06.2017 г.