Разширено търсене

Често задавани въпроси

 • Въпрос 1: Какви са насърчителни мерки, предвидени в Закона за насърчаване на инвестициите?

  Общи мерки за насърчаване на инвеститорите се прилагат за всички - клас "А" и клас "Б" инвестиции, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Те включват: информационни услуги и по-бързо административно обслужване; преференциално третиране при придобиване на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна или частна общинска собственост; финансова подкрепа за професионално обучение на служителите за нуждите на инвестиционния проект (за инвестиции във високотехнологичните дейности и в общини с безработица равна или по-висока от средната за страната); възстановяване на разходите за социални и здравни осигуровки, плащани от работодателя. Само инвестиционните проекти клас „А“ се ползват с индивидуално административно обслужване и финансова подкрепа за инфраструктура до границите на инвестиционен проект. Приоритетните инвестиционни проекти се ползват от специални стимули, предоставени от правителството.

 • Въпрос 2: Говори се, че България има най-благоприятни данъци в цяла Европа. Защо?

  България има най-ниския корпоративен данък в ЕС - 10%. Освен това, има възможност за данъчна ставка 0% за производствени компании в райони с висока безработица. В допълнение, през 2008г. е въведен 10% плосък данък върху личните доходи на физическите лица. Инвеститорите също така могат да се възползват от някои разпоредби в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и от Закона за насърчаване на заетостта, при условие че те отговарят на определени критерии. Инвеститорите могат също да се възползват и от структурните фондове на ЕС за подкрепа за инвестиционните си проекти в България.

 • Въпрос 3: Как може Българската агенция за инвестиции да помогне в изпълнението на инвестиционния ми проект в България?

  БАИ е изпълнителна агенция към Министерството на икономиката и енергетиката, чиято мисия е да привлича инвестиции и да помага на дружествата с успешното изпълнение на техните инвестиционни проекти, които водят до създаването на нови работни места, увеличаване на износа на стоки и услуги, както и притока на ноу-хау, насочен към подобряване на икономическото състояние на България. В тази връзка, ние предлагаме комплекс от услуги на потенциалните инвеститори, които включват:

  - Макроикономически данни за България;

  - Правни консултации;

  - Данни за оперативни разходи;

  - Регионална информация: индустриални зони и инфраструктура, данни за

  безработица, наличие на квалифицирана работна сила и ниво на образование;

  - Идентифициране на потенциални доставчици, производители и джойнт-венчър партньори;

  - Индивидуално административно обслужване;

  - Връзка с централните и местните власти;

  - Връзка с браншови камари и неправителствените организации.

 • Въпрос 4: Къде може да бъде подадено заявление за сертификат? Може ли да се подаде онлайн?

  Документите се подават в Българска агенция за инвестиции, а след това се обработват и изпращат в Министерството на икономиката.

  Необходимото време за придобиване на сертификат за инвестиция клас „A“ и клас „Б“ е около 2 - 3 месеца.