Разширено търсене

Новини

« Обратно

82% от анкетираните фирми-членки на ГБИТК биха инвестирали отново в България

30 април 2014

Германо-българската индустриално-търговска камара /ГБИТК/ организира пресконференция в БТА вчера, на която бяха представени резултатите от проведена анкета „Бизнес средата в България“. Тази година ГБИТК за първи път представя резултатите относно фактори на бизнес средата в България в сравнение с обобщените резултати на всички германски външнотърговски камари в Централна и Източна Европа.

През 2014г. 99 фирми-членки на ГБИТК са се включили в проучването. 77% от тях са малки и средни предприятия с до 250 служители, а 23% спадат към категорията на големите предприятия.

 

Според изнесените данни, 47% от анкетираните фирми-членки на ГБИТК оценяват настоящата икономическа обстановка в България като задоволителна, 43% като лоша, едва 10% - като добра. Подобрение в икономическото състояние на собственото предприятие в настоящата година в сравнение с предходната очакват 41%, докато 6% се опасяват от по – лоши резултати.

 

Прогнозите на предприятията в България са по – скоро оптимистични като 49% от анкетираните са на мнение, че износът им през настоящата година ще се увеличи (от понижение се опасяват само 5%). 31% смятат, че инвестиционните разходи през 2014г. ще нараснат, а 45% не очакват промяна. 14% от анкетираните смятат, че през 2014г. ще се разделят с част от персонала си, докато 41% прогнозират откриването на нови работни места.

 

 

 

На въпроса „Бихте ли инвестирали отново в България“ 82% от анкетираните фирми-членки на ГБИТК отговарят положително. Относително големият дял на фирмите, които отново биха избрали България за своя бизнес-дестинация, дава отражение и в инвестиционните статистики на Българската народна банка: след като през 2011г. за първи път беше отчетен отлив на германски преки инвестиции (-45,7 млн.евро), германските преки инвестиции през 2013г. възлизат на 135,5 млн.евро. Това се равнява на 12% от общия обем на чуждестранните преки инвестиции в страната.

 

 

За първи път българският износ надвишава вноса от Германия

През миналата година износът на България към Германия е на стойност 2,683 млрд. евро – повече от износа към която и да е друга страна, към която България изнася стоки и услуги. Германският внос в България през 2013г. се равнява на 2,642 млрд.евро. По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският обмен между България и Германия за 2013г. достига нов рекорд: 5,3 млрд.евро (ръст от 11,3% спрямо предходната година). За първи път българският износ за Германия надвишава вноса от Германия за България. Определен принос в това отношение имат германските инвеститори в България.

 

Очаквано голямо е удовлетворението в категориите „данъчна тежест“, където България заема първо място, и данъчната система (4-та позиция). Ниските данъчни ставки на корпоративния данък и на данък общ доход от 10% позволяват на инвеститорите сравнително бързо да генерират капитал.

 

От 2005г. ГБИТК участва всяка година в проучването на бизнес средата на германските външнотърговски камари на държави от Централна и Източна Европа. Проучването изяснява силните и проблематичните страни на региона и е основа за прогнози относно бъдещите икономически тенденции. Всички 16 смесени германски външнотърговски камари са провели паралелно през февруари тази година анкетата с аналогични въпроси. Участници в регионалните анкети в Централна и Източна Европа са общо 1435 фирми.

 

 

Източник: Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)