Разширено търсене

Новини

« Обратно

Българската агенция за инвестиции проведе уебинар на тема „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвеститор?“

12 май 2021

На 12 май 2021 г. Българска агенция за инвестиции (БАИ) проведе уебинар на тема „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвеститор?“, в изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта е повишаване качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори и стимулиране на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата.

Модератор на събитието беше Доц.д-р Савина Михайлова-Големинова,Преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Основен акцент в изказванията на участниците в събитието беше поставен върху представянето на насърчителните мерки и процедурата за издаване на сертификат за клас инвеститор, както и възможностите за поощряване на предприемаческия дух, чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия. Събитието беше открито от г-жа Десислава Трифонова, изпълнителен директор на БАИ.     

Г-жа Маджиде Ахмедова, заместник изпълнителен  директор на  БАИ  представи пред участниците възможностите за получаване на сертификат клас инвеститор от МСП.

Представянето на предизвикателствата пред МСП и мерки за тяхното подпомагане беше направено от д-р Бойко Таков, изпълнителен Директор на Изпълнителна Агенция за насърчаване на Малките и Средни Предприятия.

Темата свързана с предимствата на индустриалните зони в инвестиционния процес беше представена от г-жа Виктория Ангелова, юрисконсулт в Национална компания индустриални зони. Участие в уебинара взеха  г-жа Мария Жекова, изпълнителен директор на „АТЕ Плас“ и г-жа Десислава Митева, изпълнителен директор на Британско-българската бизнес асоциация/

Над 80 представители от местните и регионални власти, малките и средни предприятия  (МСП) и индустриалните зони взеха участие в събитието.