Разширено търсене

Новини

« Обратно

Българската агенция за инвестиции проведе уебинар на тема „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“

13 май 2021

На 13 май 2021 г. Българска агенция за инвестиции (БАИ) проведе уебинар на тема „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“, в изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основна цел на проекта е повишаване качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори и стимулиране на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата. Темата на уебинара е определена поради необходимостта от тясно сътрудничество между БАИ и общинските администрации с цел успешно подпомагане и реализация на потенциални инвестиции. Основен акцент в изказванията на участниците в събитието беше поставен върху представянето на информация за възможностите за издаване на сертификат за клас инвеститор, насърчителните мерки и механизмите за тяхното осъществяване по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Събитието беше открито от г-жа Маджиде Ахмедова, заместник изпълнителен  директор на  БАИ. Модератор на събитието беше г-н Георги Стоев - изпълнителен Директор на Тракия Тех.

Г-жа Маджиде Ахмедова, Заместник-изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, презентира пред участниците „Как да представим успешно инвестиционните възможности в Република България“. Ролята на общината в процеса на привличане на инвестиции към града/региона беше представена от г-н Генчо Керезов, Заместник-кмет на София по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие.Успехът на Тракия икономическа зона в привличането на инвестиции в промишлеността. Значението на качеството на живот при привличането на талант и бизнес към града, беше представена от г-н Стефан Стоянов, Заместник-кмет на Пловдив с ресор „Образование, бизнес развитие и европейски политики“.    

Г-жа Румяна Грозева, Изпълнителен директор на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и член на УС на Индустриална зона Загоре представи очаквания и реализирани проекти от новата зона Загоре. Бъдещият имидж на Стара Загора в промотирането пред инвеститори.Основни акценти в запитванията от инвеститори към София и аспектите на сертифицирането Клас В инвеститор от СОАПИ, представи г-н Виктор Гусев, началник отдел „Инвестиционен анализ“ в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. Габриела Любенова, експерт Бизнес развитие, Отдел „Стратегии и управление на проекти”, говори за опита на „Национална компания индустриални зони” ЕАД в сътрудничеството с българските общини.

Участие взеха над 77 представители от местните и регионални власти, малките и средни предприятия  (МСП) и индустриалните зони.