Разширено търсене

Новини

« Обратно

Мярката „60 на 40“

21 април 2020

На 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от ПМС № 55 от 30.03.2020 г. с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или мярката по-известна като „60 на 40“.

Съгласно последните изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет, тоест държавата поема 60% от заплатата на работника, както и дължимите върху тази сума осигуровки. Така за работодателите ще остане да поемат само останалата част от брутната заплата на работниците – 40%, а за служителите остава задължението от 40% от осигуровките и данъкът от 10% - работникът ще продължава да дължи данък върху доходите.

Считано от 31 март се приемат заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г. Заявленията се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите  по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или чрез лицензиран пощенски оператор. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение.

Работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието, ако попадат в една от трите хипотези, регламентирани в чл.1, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 55/2020г:

А) работодател, който поради извънредното положение, със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието;

*     От работодателите от тази група не се изисква да доказват намаляването на приходи поради извънредното положение, а само заповед за спиране на работата.

Б) работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители;

В) работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено.

*     Всяка от тези фирми трябва да докаже 20 % спад на приходите си. За фирмите, които са учредени преди 1 март 2019 г. спадът ще се отчита спрямо приходите за същия календарен месец през 2019 г. Ако фирмата е създадена след 1 март 2019 г., спадът на приходите за предходния месец се преценява спрямо осреднените приходи за януари и февруари 2020 г.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда пакет от документи, който според установената промяна в работата на предприятието включва:

А) За работодатели, преустановили работа въз основа на заповед на държавен орган, кандидатстващи за компенсации по реда на чл.1, ал.1 от ПМС №55/30.03.2020 г. (например на основание Заповед № ЗД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването):

 1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 1);
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 3. Заповед за преустановяване на работа (заверено копие);

Б) За работодатели, преустановили работа на основание чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда, кандидатстващи за компенсации по реда на чл.1, ал.2 от ПМС №55/30.03.2020 г.:

 1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 2);
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 3. Заповед на работодателя за преустановяване на работа на основание чл. 120в, ал.1 от КТ (заверено копие);
 4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

В) За работодатели, установили непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от Кодекса по труда, кандидатстващи за компенсации по реда на чл.1, ал.3 от ПМС №55/30.03.2020 г.:

 1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 3);
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 3. Заповед на работодателя за установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено на основание чл. 138а, ал.2 от КТ (заверено копие);
 4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Кандидатстването ще се извършва месец за месец, а работодателите могат да поискат средства само за част от служителите си. Подадените от работодателите документи се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и на Националния осигурителния институт.За допълнителна информация: https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

Телефони за консултации по въпроси, свързани с мярката:

02/ 926 53 75 – в работни дни, между 10:00 и 12:00 часа

02/ 926 53 90 – в работни дни, между 14:00 и 16:00 часа.