Разширено търсене

Новини

« Обратно

Нов ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

10 януари 2019

Уважаеми инвеститори,

Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г. ( ЗМИП ), като Министерският съвет на основание § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на закона следва да приеме правилник за прилагането му.

С Постановление № 357 от 31 декември 2018 г. Министерският съвет прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари ( ППЗМИП ), обн., ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.

С влизане в сила на този акт към заявленията за издаване на Удостоверителен документ от БАИ следва да се прилага декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, съдържаща реквизитите съгласно приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП.

За Ваше улеснение „Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП, ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП“ е публикувана ТУК