Разширено търсене

Процедура за Сертифициране

Издаване на сертификат за клас инвестиция / приоритетен инвестиционен проект – условия, процедура и насърчителни мерки

 

Законът за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилникът за неговото прилагане (ППЗНИ) въвеждат система от насърчителни мерки за инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, съгласно Регламент № 651/2014 на Европейската комисия.

 

Инвестициите трябва да отговарят на следните условия:

 • да са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие, с диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието с нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие;
 • да се осъществяват в следните икономически дейности, съгласно Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev.2), съответно КИД 2008 в Р. България:

а) от индустриалния сектор:

 • преработваща промишленост с изключение на икономическите дейности по глава І, чл. 1, параграфи 2 и 3 от Регламент № 651/2014;

б) от сектора на услугите:

 • високотехнологични дейности в областта на информационните  технологии и услуги; издаване на програмни продукти;
 • счетоводни и одиторски дейности и данъчни консултации;
 • научноизследователска и развойна дейност, професионални дейности в централни офиси;
 • хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване;
 • образование;
 • складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта, което включва съпътстващи производствените дейности услуги (експлоатацията на складове и транспортна инфраструктура - летища, пристанища т.н);
 • административни и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност;
 • архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи.

в) всички икономически дейности за приоритетните инвестиционни проекти

Други изисквания към инвестициите:

 • най-малко 80 на сто от бъдещите общи приходи да са от произведените продукти (стоки и услуги) от реализацията на тази инвестиция;
 • най-малко 40 на сто от приемливите разходи за инвестицията да се финансират със собствени или привлечени средства на инвеститора;
 • придобитите активи да са нови и закупени при пазарни условия от трети лица, независими от инвеститора:
 • инвестицията да се поддържа в съответния регион най-малко 5 години за големи предприятия и 3 години за малки и средни предприятия, смятано от датата на нейното осъществяване;
 • да създават нови работни места и да се поддържат най-малко 5 години за големи предприятия и 3 години за малки и средни предприятия в съответния регион и
 • срокът на осъществяване да е до три години, смятано от датата на издаването на сертификата за клас инвестиция.

По реда на ЗНИ не се насърчават инвестиции на лица с влязла в сила присъда (освен реабилитираните), както и инвестиции в предприятия в затруднение, инвестиции за изпълнение на приватизационни или концесионни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, съответно по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и Закона за концесиите, и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения, а също и инвестиции за производство на продукти в отраслите въгледобив, стоманодобив, корабостроене, производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури, както и в дейностите, свързани с първичното производство на земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора за създаване на Европейската общност, съгласно Регламент № 651/2014 на Европейската комисия за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ. Според размера им инвестициите се делят на клас А, клас Б и Приоритетни инвестиционни проекти.

 

Минимални прагове на инвестициите за клас А и Б, зададени в ППЗНИ:

 

Минималният размер на инвестициите в един обект в икономически  дейности от индустриалния сектор – преработваща промишленост:

Клас А - 10 млн. лв.

Клас Б -    5 млн. лв.

Минималният размер на инвестициите в един обект в икономически  дейности от сектора на услугите – складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта; административни и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде е:

 

Клас А – 3 млн. лв.

Клас Б – 1.5 млн. лв.

Когато първоначалната инвестиция се осъществява изцяло в административните граници на общини, които за предходната година преди текущата, имат равнище на безработица равна или по-висока от средната за страната, минималният размер на инвестициите в един обект е:

 

Клас А 4 млн. лв.

Клас Б 2 млн. лв.

Минималният размер на инвестициите в един обект във високотехнологични дейности от индустриалния сектор на икономиката е:

 

Клас А – 4 млн. лв.

Клас Б – 2 млн. лв.

 

Минималният размер на инвестициите в един обект във високотехнологични и интензивно базирани на знания дейности от сектора на услугите е:

 

Клас А – 2 млн. лв.

Клас Б – 1 млн. лв.

 

Критерии за издаване на сертификат за инвестиция клас А или Б при разкриване на нови работни места:

Когато с инвестиционния проект се планира създаване и поддържане на определена заетост на пълно работно време, размерът на инвестициите се намалява, както следва:

 

Икономическите дейности от индустриалния сектор:

Клас А - 4 млн. лв.  и 150 нови работни места;

Клас Б - 2 млн. лв. и 100 нови работни места;

 

Икономическите дейности от сектора на услугите:

Клас А - 1 млн. лв. при създадени 150 нови работни места;

Клас Б - 0,5 млн. лв. при създадени 100 нови работни места.

 

Когато първоначалната инвестиция се осъществява изцяло в административните граници на общини, които за предходната година преди текущата, имат равнище на безработица равна или по-висока от средната за страната, критерий за издаване на сертификат за клас инвестиция е създадената и поддържана заетост, която трябва да е не по-малко от:

 

25 нови работни места - за клас А

10 нови работни места - за клас Б

 

Когато инвестиционният проект се осъществява във високотехнологичните дейности от индустриалния сектор на икономиката, критерий за издаване на сертификат за клас инвестиция е създадената и поддържана заетост, която трябва да е не по-малко от:

 

25 нови работни места - за клас А

10 нови работни места - за клас Б

 

Когато инвестиционният проект се осъществява във високотехнологичните дейности от сектора на услугите, критерий за издаване на сертификат за клас инвестиция е създадената и поддържана заетост, която трябва да е не по-малко от:

 

50 нови работни места - за клас А

25 нови работни места - за клас Б

 

Приоритетни инвестиционни проекти

 

Приоритетни са инвестиционните проекти, които се отнасят до всички сектори на икономиката съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 651/2014 и са особено важни за икономическото развитие на Република България или за регионите в страната. Минималният размер на инвестициите и минималният годишен средно списъчен брой заети лица, считано от датата след завършването на инвестицията като условия за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен  проект (ПИП) са както следва:

 • В общия случай: 100 млн. лева и 200  заети;
 • В административните граници на общини, които за предходната година преди текущата имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната: 50 млн. лв. и 100 заети ;
 • В икономическите дейности от индустриалния сектор – преработваща промишленост (код С 10-33.2) – 50 млн.лв. и 200 заети;
 • Във високотехнологичните дейности от преработващата промишленост: 30 млн. лв. и 100 заети;
 • Във високотехнологичните и интензивно базирани на знания услуги - образование, професионални дейности и научни изследвания, здравеопазване, информационни технологии: 20 млн. лв. и 50 заети;
 • За изграждане на индустриална зона и развитието и́ в индустриален парк чрез привличане на инвестиции: 15 млн. лв. и 15 заети;
 • За изграждане на технологичен парк: 15 млн. лв. и 50 заети.

Праговете на инвестициите могат да се намалят с растежа на определената заетост при следните съотношения:

 • в случаите, когато инвестиционният проект предвижда по-голяма заетост от посочената за общия случай, за общините с повишена безработица и за високотехнологичните дейности от преработващата промишленост, за всеки 100 заети изискуемият минимален размер на инвестицията се намалява с 10 на сто;
 • в случаите, когато инвестиционният проект предвижда по-голяма заетост от посочената за високотехнологичните дейности от сектора на услугите, за всеки 50 заети изискуемият минимален размер на инвестицията се намалява с 10 на сто.

Сертификатът определя класа на инвестицията и правата на инвеститора по закона

 

По реда на ЗНИ инвестициите клас А и клас Б се насърчават чрез:

 1. съкратени срокове за административно обслужване - за сертификати клас А и Б;
 2. индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект; - клас А;
 3. облекчен режим (без търг или конкурс) при придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна и частна общинска собственост - клас А и Б;
 4. продажба, замяна или да учредяване на възмездно ограничено вещно право без търг или конкурс върху имоти, собственост на еднолични дружества с държавно или общинско участие, както и търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие - клас А и Б;
 5. финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура, необходими за осъществяване на един или повече инвестиционни проекти; - клас А (или за 2 проекта клас Б в индустриална зона) – на конкурсна основа;
 6. финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация, включително и на стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, свързани с инвестициите (само за инвестиции във високотехнологични дейности или в общини с висока безработица) – клас А и Б, на конкурсна основа;
 7. финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект - клас А и Б, на конкурсна основа.

По реда на ЗНИ инвестиционните проекти със сертификат за Приоритетен инвестиционен проект могат да се насърчават чрез всички мерки, посочени по-горе за клас А и клас Б, и със следните допълнителни мерки:

 1. продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху имоти - частна държавна или частна общинска собственост, без търг или конкурс на цени, по-ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка) и освобождаване от държавни такси при промяна на предназначението на земята;
 2. продажба, замяна или да учредяване на възмездно ограничено вещно право без търг или конкурс върху имоти, собственост на еднолични дружества с държавно или общинско участие, както и търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие на цени, по-ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка);
 3. институционална подкрепа или публично-частно партньорство или създаване на смесени дружества;
 4. различни видове сделки, сключени между инвеститора и търговско дружество, създадено с цел изграждане и развитие на индустриални зони;
 5. предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

а) до 50 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в образование и научни изследвания, при  изпълнение на не по-малко от 25 на сто от определения минимален размер на инвестицията;

б) до 10 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в преработващата промишленост, при изпълнение на не по-малко от 50 на сто от определения минимален размер на инвестицията.

 

Насърчителните мерки по ЗНИ се прилагат само по отношение на инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция или за Приоритетен инвестиционен проект. Процедурата по сертифициране и изискванията към инвестиционния проект са предвидени в ППЗНИ.

 

Протичане на процедурата

 

След постъпване на заявлението с всички съпътстващи документи и завеждането му в БАИ изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице издава на заявителя удостоверение по образец съгласно приложение № 2 към ППЗНИ.  При представяне на удостоверението по ал. 1 органите на изпълнителната власт и техните администрации са длъжни да оказват пълно съдействие на инвеститора за получаване на документи, необходими за издаване на сертификата за клас инвестиция, и да уведомят агенцията за определените служители/звена за предоставяне на информационно обслужване съгласно посоченото в удостоверението.

 

При постъпване на заявление за сертифициране изпълнителният директор на Агенцията или оправомощено от него длъжностно лице определя служители от БАИ да извършат проверка на инвестиционния проект и на приложените документи. В случай че служителите констатират несъответствия и/или непълноти в заявлението и приложените документи, инвеститорът писмено се уведомява за тях и му се определя срок до два месеца от подаване на заявлението за отстраняването им. Въз основа на извършена оценка оправомощените лица изготвят становище за издаване на сертификат за клас инвестиция съобразно условията на ЗНИ и ППЗНИ.

 

Въз основа на изготвеното становище изпълнителният директор на БАИ  предоставя на министъра на икономиката и енергетиката мотивирано предложение за издаване или за отказ за издаване на сертификат в 30-дневен срок от постъпване на заявлението и целия пакет от изискуемите документи.

 

Министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице разглежда предложението, издава или отказва издаването на сертификат, или връща предложението и приложените към него документи за извършване на повторна оценка в случаите на несъответствие с някое от изискванията на ЗНИ и ППЗНИ.

Сертификат за съответния клас инвестиция се издава от Министъра на икономиката или от оправомощено от него длъжностно лице.

 

Процедурата за издаване на сертификат за Приоритетен инвестиционен проект е подобна на тази за издаване на сертификат за клас инвестиция, с тази разлика, че след оценка и положително становище за съответствие на проекта и придружаващите го документи с изискванията на ЗНИ и ППЗНИ от оправомощените длъжностни лица, министърът на икономиката и енергетиката внася в Министерския съвет (МС) предложение за сключване на меморандум или споразумение за разбирателство между правителството на Република България и съответния инвеститор – кандидат за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект с предложен конкретен пакет от мерки по ЗНИ. След одобрението на меморандума или споразумението с решение на Министерския съвет се издава сертификат за Приоритетен инвестиционен проект от Министъра на икономиката и/или от друго оправомощено лице, съгласно решението на МС.

Инвестиционни проекти с общинско значение - сертификати за инвестиция клас В

 

Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на определена община, и

- могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката, с изключение на посочените с в чл. 13а т.3 от ЗНИ;

- размерът на инвестициите за издаване на сертификат клас В не трябва да надвишава минималните размери за клас Б по чл.3 ал. 2 от ППЗНИ, т.е. 2 млн. лв.

 

За насърчаване на инвестициите с общинско значение общинският съвет приема наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на насърчителните мерки. Инвеститорът подава заявление до кмета на общината за получаване на сертификат за инвестиция клас В, в което посочва желаемите насърчителни мерки. Сертификатът се издава от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет. Инвестициите с общинско значение, получили сертификат за клас В, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:

 • съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
 • индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
 • придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗНИ.