Разширено търсене

1. Режим на влизане, пребиваване и работа на чужденци

Чужденците, които пребивават в България на законно основание, имат всички права и задължения по българската Конституция с изключение на онези, за които се изисква българско гражданство.

 

Граждани на Европейския съюз


Граждани на ЕС не се нуждаят от виза. Те могат да влизат и напускат територията на България с лична карта или паспорт за срок до три месеца. Когато отговарят на условията, произтичащи от законодателството на ЕС, те могат и да пребивават в Република България продължително за срок до пет години или постоянно, за което се издава удостоверение.

 

Граждани на трети държави


Граждани на трети страни имат правото да преминават транзитно през територията на България без виза, според условията и сроковете на законодателството на ЕС. При наличие на действащо споразумение между ЕС и трета страна за условията за издаване на виза, за влизане и пребиваване на гражданин от тази държава се прилагат процедурите от съответното споразумение.

 

Чужденци могат да пребивават в България за кратко (90 дни от дата на влизане), продължителен престой (1 година), дългосрочно (с първоначално одобрен престой от 5 години с опция за удължаване) и постоянно – за неограничен период от време

 

Сред чужденците, които могат да получат разрешение за дългосрочен престой са:

 • Хора, които са основали търговски дружества, в които са открити поне 10 работни места за български граждани;
 • Чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната във връзка с международни спогодби.
 • Представители на чужди компании

 

Сред чужденците, които могат да получат разрешение за постоянен престой, са:

 • Хора, които са инвестирали или са повишили инвестицията си над 1 млн. лева, чрез придобиване на:
  • Дялове от български компании търгувани на българския регулиран пазар;
  • Облигации и ценни книжа, както и деривативни инструменти издадени от държавата и общините, с оставащ срок до падежа не по-малко от 6 месеца;
  • Собственост на активи на българска компания с повече от 50% държавно или общинско участие в капитала в съответствие с приватизационния и след приватизационния контрол
  • Държавни или общински дялове притежавани от българска компания в съответствие с приватизационния и след приватизационния контрол
  • Българска интелектуална собственост;
  • Права според концесионни договори действащи в Република България
 • Хора, които са инвестирали над 1 млн. лева в лицензирана българска кредиторска институция за период не по-кратък от пет години;
 • Хора, които са инвестирали най-малко 6 млн. в капитал на българска компания, чийто акции не се търгуват на регулирания пазар;
 • Хора, които са получили сертификат за направена инвестиция;

 

Чужденци, които не се нуждаят от разрешение за работа са:

 • чужденците с дългосрочно или постоянно пребиваване в България;
 • Мениджъри на компании или клонове на чужди организации;
 • Членове на бордове на директори на компании, които не работят по трудово правоотношение;
 • Търговски представители на чужди компании