Разширено търсене

1. Правна рамка

1.1. Закони и регулации

 • Закон за авторското право и сродните му права
 • Патенти и Регистрация на полезни модели
 • Закон за марките и географските означения
 • Закон за промишления дизайн
 • Закон за топологията  на интегралните схеми
 • Закон за защита на нови растителни и животински видове
 • Различните разпоредби за изготвянето, подаването и разглеждането на съответните обекти на индустриалната собственост.

1.2. Законодателство на ЕС

 • Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи срещу стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост и мерките трябва да бъдат предприети по отношение на стоки, е установено, че са нарушили тези права.
 • Регламент (EC) № 207/2009 от 26 февруари 2009 за общности търговски марки.
 • Регламент (EC) № 6/2002 от 12 декември 2001 за промишлен дизайн.
 • Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти.

1.3. Правни дефиниции

Авторските права върху литературни, художествени и научни произведения, възникват за автора със създаването на литературно, художествено и научно творчество.

 

Според Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, патенти се издават за изобретения от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

 

Полезните модели получават правна защита от регистрацията им в Патентното ведомство.  Полезните модели се регистрират ако са нови, индустриално приложими и притежават иновативна стъпка.

 

Откритията, научните теории и математически методи, резултати от артистична работа, схеми, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или правене на бизнес, компютърни програми или презентация на информация не се считат за изобретения.

 

Следните предмети не са патентоспособни:

(а) изобретения, чиято употреба , което би било противоречие със обществения ред и морал;

(б) методи за третиране на човешко или животинско тяло чрез терапия или хирургия, както и методи за диагностика прилагани на човешко или животинско тяло. Тази разпоредба не е свързана за продуктите, по-специално вещества или съставки, използвани в тези методи;

(в) сортове растения или животински видове или биологичните процеси за получаването им. Тази разпоредба не се прилага за микробиологични методи и получените продукти от тях.

 

Марка – знак които е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, които могат да бъдат представени графично. Такива знаци могат да са думи, включващи имена на хора, букви, числа, чертежи, фигури, формата на продукта или на опаковката, комбинация от цветове, звукови знаци или комбинация от такива знаци.

 

Географските означения са наименования за произход и посочване на източника.

 

Промишлен дизайн е външния вид на целия или част от продукта получен от особеностите на формата, линиите, контурите, орнаментите, цветовете или комбинация от всичко. Продукт е всеки индустриално или ръчно сглобен предмет, включващ части предназначени да бъдат сглобени в по-сложен предмет, комплекти или състав от предмети, опаковка, графични символи и печатни шрифтове.