Разширено търсене

1.Законодателна и административна рамка.

1.1. Законодателна рамка

Основните нормативни актове уреждащи процеса на строителството в България са Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за камарата на строителите, Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното  проектиране, Закона за устройството на черноморското крайбрежие, както и различни Наредби, например: Наредба № 1 за категоризацията на строителни проекти; Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на завършени строителни и минималните гаранционни срокове за тях; Наредба № 3 за актовете и протоколите, наложени в хода на строителните работи; Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба № 7 за правилата и нормативите за развитие на отделните видове територии и устройствени зони и т.н.

 

Разпоредби, свързани с отделни аспекти на процеса на проектирането и строителството се съдържат в редица други актове, които не са пряко свързани със строителството, както и в наредбите издадени от всяка община по отношение на дейностите, извършени на тяхна територия.

 

1.2. Административни органи

Издаването на основните документи в процеса на строителството - визи, одобрение на разработката на проектите и разрешителни за строеж (с няколко изключения) - обикновено попада в компетенциите на главния архитект на съответната община, срещу заплащане на такса, която се определя от всяка община на базата на вида и размера на строителните работи. В случаи на проекти засягащи повече от една община, или повече от една област, тези документи се издават от съответния окръжен управител или от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Министърът на отбраната или Министъра на вътрешните работи, издава същите документи по отношение на специални проекти, свързани с националната отбрана и сигурност.

Административен контрол за спазване и прилагане на съответните закони и наредби се упражнява от Дирекцията за национален строителен контрол ("ДНСК"), както и от общинските органи. Общинските власти имат правомощия, които обхващат всички фази на строителния процес, включително инспекции на обекти и всички строителни документи, издаване на задължителни предписания до всички участници в проекта, запор на работата по проекта, прилагането на санкции, забрана на достъп, др. ДНСК има същите правомощия и в допълнение има властта на разглеждане на жалби срещу издадените разрешителни за строителство, забрани използването на материали, ограничаването на разрешение за въвеждане в експлоатация на строителни проекти, които не са правилно въведени в експлоатация,както и да разпореди разрушаването на незаконни строежи.

 

1.3. Категории на строителни проекти

Строителните проекти са разделени от ЗУТ в 6 категории, в зависимост от техните характеристики, значимост, сложност и оперативните рискове:

 

I - големи инфраструктурни проекти от национално значение, като например магистрали,  пътища от клас I и II, железопътна мрежа; обществени пристанища и летища; електроцентрали и отоплителни инсталации с мощност над 100 MW; промишлени инсталации с над 500 работни места; металургични и химически централи, мини, кариери, паметници на културата от национално или международно значение, и т.н.;

 

II - малки проекти от национално или регионално значение като пътища от клас III; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, административни сгради и съоръжения за над 1000 посетители, промишлени инсталации с 200-500 работни места; електрически централи и отоплителни инсталации с мощност 25-100 MW, паметници на културата от местно значение и т.н.;

 

III - проекти от местно значение, като например общинските пътища и второстепенната републиканска пътна мрежа, високи жилищни и мултифункционални сгради, административни сгради и съоръжения с квадратура над 5000 m2 или за 200-1000 посетители; промишлени сгради с 100-200 работни места; електрически централи и отоплителни инсталации с мощност до 25 MW; паркове и градини над 1 хектар и т.н.;

 

IV - частни пътища; средни по височина жилищни и мултифункционални сгради, административни сгради и съоръжения с квадратура между 1000-5000 m2 или за 100-200 посетители, промишлени сгради с 50-100 работни места, паркове и градини в размер до 1 хектар и т.н.;

 

V – ниски жилищни и мултифункционални сгради, вили, административни сгради и съоръжения с квадратура под 1000 m2 или за по-малко от 100 посетители, промишлени сгради с по-малко от 50 работни места и т.н.;

VI - временни структури, построени за строителни цели и довършителни работи, за които не се изисква одобряване на проекта и се издава само разрешение за строеж.

 

Важно е проекта да се категоризира правилно, тъй като изискванията за неговото прилагане са различни в зависимост от категорията.