Разширено търсене

1. Разрешителни за работа

1.1. Общи правила

Чужденците могат да работят в България, само след получаване на разрешително за работа, освен ако друго не е предвидено от закона. Основанията за получаване на разрешително за работа се регистрирате от чужденец на трудов договор с български работодател, или покана на чужденец в командировка за предприемане на определени дейности в България.

 

Европейските граждани могат да бъдат заети лица, самостоятелно заети лица или поръчано на бизнес пътуване и могат да работят в България без ограничения и без да има нужда от разрешителни за работа.

 

Разрешение за работа, необходими за чужденци, трябва да се поиска от местния работодател и се издава от Българската агенция по заетостта. Трябва да бъдат изпълнени редица правни термини и условия за издаване на разрешително да бъде издадено. Разрешения за работа се издава за максимален период от 1 година. Ако разрешително за работа на чужденец се издава въз основа на сключен трудов договор с местен работодател, общо казано, такова разрешение може да бъде удължен, ако сроковете и условията за неговото издаване са все още валидни, но общата продължителност не може да надвишава 3 (три) години. Срокът на валидност на едно произведение на издаване на разрешение на чужденец, който е изпратен в командировка, не може да бъде удължен за още един-годишни периоди, освен по изключение.

 

Българските работодатели трябва да докладват подписани трудови договори с чужденци и на европейските граждани в Националната агенция за приходите в рамките на 3 дни от подписването им.

 

Европейските граждани, които са изпратени в командировка в България, са обект на еднократна регистрация в Българската агенция по заетостта, който се изпълнява от местно лице, приемането на командированите служители.

 

1.2. Чужденци, които по принцип не изискват разрешение за работа в България

Описана по-долу е даден списък на основните категории на чужденци, които могат да работят в България без необходимостта от притежаването на разрешително за работа:

  • Ръководители на компании или клонове на чуждестранни юридически лица.
  • Членовете на Управителния съвет или съвет на директорите на местни компании, които не са наети по трудов договор
  • Търговски представители на чуждестранни фирми, регистрирани в Българската търговско-промишлена камара
  • Чужденците, които са получили статут на дългосрочно или постоянно пребиваване в България, и

Членовете на семейството на европейски гражданин или на чужденец, който е получил статут на дългосрочно пребиваване в България.

 

1.3. Чужденците, които могат да работят на краткосрочни задачи, без разрешително за работа

Чужденците могат да бъдат ангажирани да изпълняват краткосрочните задачи без разрешение за работа при следните условия:

  • Те са изпратени в командировка в България от чуждестранния им работодател
  • Прехвърлянето в България е не по-дълъг от 3 месеца в рамките на период от една година
  • Задачата обхваща някоя от следните: (i) инсталация или ремонт на гаранция на внесените машини и оборудване; (II) обучение в операционната на оборудване или доставка на поръчани съоръжения, машини или други предмети; (III) обучение, част от договор за износ за доставката на стоки по силата на лицензионно споразумение.

За тази цел трябва да се извършва еднократна регистрация на чужденеца в българската Агенция по заетостта, преди началото на заданието.