Разширено търсене

10. Индустриална и интелектуална собственост

Българското право предоставя закрила на интелектуалната и индустриална собственост, включително авторско право и сродните му права, търговски марки, патенти, полезни модели, географски означения и промишлен дизайн.

 

Правилата, по които се получава правна закрила са еднакви за чуждестранни и местни лица. Едновременно с националния режим, се прилагат европейски и международни спогодби, регистрацията по които има същото действие, както ако тази марка е била директно заявена и регистрирана в Република България.

 

 

Авторско право и сродните му права


Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.

Авторското право се закриля, докато авторът е жив и 70 години след смъртта му. Договорът за използване на произведение може да се сключи за срок до 10 години и дори да е сключен за по-дълъг срок, има сила за 10 години (изключение : договорите за произведения на архитектурата).

 

 

Патенти и свидетелства за регистрация на полезно изобретение


Правната закрила на патентоспособни изобретения и полезни модели се предоставя съответно с патент и свидетелство за регистрация на полезно изобретение. Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Могат да бъдат регистрирани полезни модели, които са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

 

Патентът и регистрацията в Патентното ведомство имат действие по отношение на трети лица от публикацията за издаването им в официалния бюлетин на ведомството. По искане на заявителя всяка заявка за патент може да получи национален или международен приоритет от по-рано подадени заявки.

 

Срокът на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката. Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката, но може да бъде продължен за два последователни периода от по 3 години.

 

 

Марки

 

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично.

 

Правото върху марка се придобива чрез регистрация в Патентното ведомство, считано от датата на подаване на заявката и има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикацията на регистрацията. За марка също може да бъде поискан приоритет.

 

Срокът на действие на регистрацията е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от 10 години.

 

Когато в срок от 5 години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на България или използването е било преустановено за непрекъснат период от 5 години, регистрацията може да бъде отменена.

 

 

Географски означения


Под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание.

Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на установени качества или особености.

 

 

Промишлен дизайн


Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

 

Право върху дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство, считано от датата на подаване на заявка за регистрация. Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален.

 

Срокът на действие на регистрацията на промишлен дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за 3 последователни периода от по 5 г.

***

 

Разпоредбите на българското законодателство се прилагат и по отношение на чуждестранни граждани и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които страна е Република България. Към чуждестранни граждани и юридически лица от други държави законът се прилага при условията на взаимност, която се преценява от Патентното ведомство. Когато има двустранен договор, прилага се това, което е уговорено в него.

Международни регистрации на:

  • патент по реда на Договора за патентно коопериране,
  • марка по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея,
  • наименование за произход по реда на Лисабонската спогодба и
  • промишлен дизайн съгласно Хагската спогодба,

в които е посочена Република България, имат същото действие, както ако са били директно заявени и регистрирани в Република България.