Разширено търсене

10. Защита на миноритарните акционери

Търговския закон не определя изрично парично обезщетение на миноритарните акционери в случай на сливане. Такава защита на акционерите е предвидена в Закона за търговския регистър, който се позовава на общите правила на Търговския закон и се прилага за сливания на български фирми. Съгласно Закона за търговския регистър иск, подаден от акционер за парично обезщетение или уведомление за прекратяване на участието, не се смята за пречка за издаване на удостоверение по чл. 10.

 

В рамките на период от три месеца след датата на сливането:

  • акционер в дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество, чийто правен статус се променя в резултат на сливането и, който е гласувал против резолюцията за трансформация, може да се оттегли от компанията, в която той е получил акции. Прекратяването на участието му се осъществява чрез писмено и нотариално заверено предизвестие. Акционерът има право да получи равностойността на неговите акции, държани преди преобразуването, според коефициента на замяна, предвиден в споразумението за сливане.
  • всеки акционер може да подаде до компетентния съд иск за парично обезщетение в случай, че съотношението, приложимо за обмена на акциите, определени в рамките на общия план, не е равностойно.