Разширено търсене

Документи по Закона за чужденците в Република България

Извадка от чл. 25 от ЗЧРБ

 

Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат чужденците:

1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) от български произход;

6. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер чрез придобиване на:

а) акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар;

б) облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;

в) право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

г) дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

д) българска интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;

е) права по концесионни договори на територията на Република България;

7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г.) вложили сумата по т. 6 в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България;

17. (нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г.) получили разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 и 20 и поддържали вложението в продължение на 5 години.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 15.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2013 г.) Редът за установяване на обстоятелства и условията по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона. Обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 7 и 17 се установяват от Българската агенция за инвестиции.

 

 

Извадка от чл. 39 от ППЗЧРБ

 

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За получаване на право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от кандидата документи по чл. 34, ал. 1 документ, установяващ съответните обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 ЗЧРБ и предоставен по служебен път от Българската агенция за инвестиции на дирекция "Миграция".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Дирекция "Миграция", уведомява Българската агенция за инвестиции за издадените разрешения за постоянно пребиваване на основание на издадените документи по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 17 ЗЧРБ дирекция "Миграция", уведомява Българската агенция за инвестиции за издадените разрешения за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 19 и 20 ЗЧРБ в периода от пет години, предхождащ подаването на заявление за получаване на право на постоянно пребиваване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Българската агенция за инвестиции уведомява дирекция "Миграция", за всяка промяна в установените с документа по ал. 1 обстоятелства, водеща до неизпълнение на изискванията за издаването му, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване, към момента, когато са станали известни за агенцията.

(5) Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване декларират пред Българската агенция за инвестиции незабавно всяка промяна на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 ЗЧРБ и веднъж годишно, но не по-късно от 1 декември на текущата година - липсата на промяна в тях. Дейността по тази алинея се отразява в специален регистър.

(6) За изготвяне на документ, установяващ съответните обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 и 17 ЗЧРБ, чужденецът подава искане в Българската агенция за инвестиции, към което прилага декларация за произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, а в случай че искането се подава от пълномощник - и пълномощно с нотариална заверка на подписа или пълномощно за адвокат, както и следните документи, в превод на български език, където е приложимо:

1. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "а" от ЗЧРБ:

а) оригинал на валидно сключен договор за извършване на сделки с финансови инструменти, на който се прави копие на място от приемащия документите служител, и

б) удостоверителен документ или справка за притежавани ценни книжа (портфейл) за всички вложения, издадени от "Централен депозитар" - АД, София, а когато е приложимо, от чуждестранно лице по чл. 41, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, вписано по реда на чл. 136, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "б" от ЗЧРБ:

а) удостоверение, издадено от съответната банка - поддепозитар, за придобити от чужденеца държавни ценни книжа и от банка - попечител - за придобити общински облигации;

б) удостоверение от съответната кредитна институция за сключена сделка за покупка на държавни ценни книжа или издадено от нея потвърждение за сделката;

3. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.)

4. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "д" от ЗЧРБ:

а) (отм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.)

б) оценка на обектите на интелектуалната собственост, издадена от независим оценител съгласно Закона за независимите оценители;

5. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква "е" от ЗЧРБ - удостоверение от концедента, определен съгласно чл. 17 от Закона за концесиите;

6. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 7 ЗЧРБ:

а) оригинал на валидно сключен договор с лицензирана кредитна институция за договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, на който се прави копие на място от приемащия документите служител, или удостоверение от съответната кредитна институция за сключен договор за доверително управление;

б) нотариално заверена декларация, че вложената сума не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България и за съгласие кредитните институции в България да уведомяват Българската агенция за инвестиции по искане на изпълнителния директор дали при тях е налична информация за учреден залог върху влога за обезпечаване на парични кредити за минималния 5-годишен срок на договора;

7. в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 17 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 19 ЗЧРБ:

а) декларация, че няма промяна в обстоятелствата, обосновали разрешаването на продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 ЗЧРБ, или

б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2017 г. (*)) съответните актуални документи по чл. 29а, ал. 1, придружени със справка от имотния регистър към Агенцията по вписванията, за вписванията, отбелязванията или заличаванията по чл. 46 и 47 от Правилника за вписванията за лицето и за недвижимия имот, която се прилага служебно;

8. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 17 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ се посочва/т номера/та или се представя/т копие/я от удостоверението/ята издадено/и от Министерството на икономиката за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ и предоставени на дирекция "Миграция", в оригинал по служебен път по реда на чл. 29б, ал. 1 за удостоверяване поддържането на вложението по чл. 24, ал. 1, т. 20 в продължение на 5 години.

(7) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) Българската агенция за инвестиции по служебен път установява обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 6, букви "в", "г" и "д" от ЗЧРБ чрез справки в публични регистри и изискване на информация и документи съответно от Министерството на културата и Патентното ведомство, както и от съответните общински администрации във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 6, букви "в" и "г" от ЗЧРБ.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) Българската агенция за инвестиции изпраща изготвения документ до дирекция "Миграция" с копие до заявителя в срок до 14 работни дни от постъпването на искането по ал. 6, удължен със срок не повече от 5 работни дни за получаване на необходимите документи, събирани по служебен път. Документът е със срок на валидност 6 месеца. При правна и фактическа сложност срокът за изготвяне на документа може да бъде продължен с 10 работни дни, като Българската агенция за инвестиции има право да изисква допълнителни документи от чужденците.

 

Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)

 

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ)

 

Заявление по ЗЧРБ

 

Декларация за произхода на средствата съгласно закона за мерките срещу изпирането на пари

 

„Информация за предоставянето на услугите в Административния регистър“

 

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/89033

 

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/89047