Разширено търсене

2. Обща търговска политика

Държавите-членки на ЕС прилагат Общата търговска политика в своите международни икономически отношения. Тя е формулирана в член 133 от Договора на Европейската общност (ДЕО). Новата версия на този член от Договора за ЕО, съгласно Договора от Ница (2000 г.) разширява правомощията на ЕС в областите на услугите и интелектуалната собственост. Успоредно с това са ограничени възможностите за вземане на решения от страна на Общността, чрез въвеждане на изискването за единодушие при приемането на вътрешни заповеди. По отношение на обхвата, общата търговска политика е разделена на автономна и договорна политика.

 

Към датата на присъединяването си към ЕС България прие изцяло и Общата митническа тарифа на ЕС. За да проверите приложимото мито на вноса на всеки продукт в ЕС след 01.01.2007 г., моля консултирайте се с базата данни TARIC информационна система на ЕС, достъпна в сайта на Европейската комисия в Интернет на адрес :

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs / dds2/taric/taric_consultation.jsp? Lang = EN.

 

Търсенето може да се извърши или с код по КН на стоката, страната на произход или други данни.

 

През 2008 г. е създадена новата програма за действие на Общността "Митници 2013" (Решение № 624/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г.). Програмата, планирана да бъде завършена до 31 декември 2013 г., има за цел улесняването на законната търговия, опростяване и ускоряването на митническите процедури в държавите-членки. Програмата отговаря на необходимостта от определяне на политика по отношение на безопасността (управление на външните граници и контрол на цялата международна верига на доставки), създаването на електронна митническа среда и борбата срещу фалшифицирането и пиратството. За тези цел Програмата има дейности в областта на:

  • комуникация и обмен на информация;
  • сравнителен анализ;
  • семинари и работни срещи;
  • Проектни групи и групи за управление;
  • работни посещения;
  • дейности за обучение;
  • мониторинг действия.