Разширено търсене

2. "Синя карта" за пребиваване и разрешително за работа

С измененията на българските закони и подзаконови актове, които се състояха през януари и юни 2011 г., беше въведен допълнителен довод за работа и пребиваване на чужденците в местното законодателство, а именно заетост по трудов договор за целите на висококвалифициран труд.

 

Важна предпоставка за получаване от чужденец на разрешение за работа и пребиваване тип "синя карта на ЕС" е, че чужденецът трябва да имат университетска степен на образование, получена въз основа на най-малко тригодишен курс на обучение.

 

За да кандидатстват за синя карта на ЕС, чужденецът трябва първо да получи разрешение за упражняване на висококвалифицирана трудова заетост и виза за дългосрочно пребиваване. Разрешението за упражняване на високо квалифицирани работни места се издава от Българската агенция по заетостта в рамките на петнадесет календарни дни след подаване на съответното заявление и необходимите документи. Процедурата за получаване на разрешение от Агенцията по заетостта трябва да се започне от местния работодател на чужденеца и работодателят трябва да плати дължимата държавна такса.

 

За целите на получаване на синя карта на ЕС, чужденецът трябва да подаде заявление до дирекция "Миграция" в Министерството на вътрешните работи не по-късно от 7 дни преди изтичане на срока на виза за дългосрочно пребиваване. Чужденецът трябва да приложат към заявлението (и) копие от неговата / нейната валиден международен паспорт, в това число издадената виза за дългосрочно пребиваване, както и (II) документи, доказващи, че чужденецът е здравно осигурен в съответствие с българското законодателство. Разрешението за упражняване на висококвалифицирани работни места е служебно предоставя на дирекция "Миграция" от Агенцията по заетостта. Заявленията за издаване на синя карта на ЕС се разглеждат и преразглеждат в рамките на 7 дни от представянето им.

 

Сини карти от ЕС се издават за срок от до една година и може да бъде подновен за допълнителни периоди от по една година без ограничение, докато основанията за издаването им, все още са налице.

 

Според закона, членовете на семейството на чужденец, който е получил "Синя карта на ЕС", имат право да получат разширени разрешения за пребиваване в Република България за период, равен на срока на пребиваване, разрешава на притежателя на "Синя карта на ЕС".