Разширено търсене

2. Общ преглед

2.1.  Авторско право и сродни права

Закона предвижда защита на авторското право през целия живот на автора и за 70 години след смъртта му, независимо от датата на която произведението е законно представено на обществеността.

Автора има изключителното право да използва произведението направено от него и да разрешава употребата му от други лица. Репродукцията на произведението, независимо дали тя е свързана с разпространението, представянето, излъчване, предаване, публично представяне, превод на друг език, преразглеждане и синхронизация или внос от и износ на произведението за страни които не са членки на ЕС, в търговски количества и ако то е адресирано до неограничен бройна хората или на ограничен брой хора (в някои случаи), се счита като използването на тази работа

 

В случаите, когато произведението е създадено от автора по силата на споразумение за заетост, услуга или прехвърляне на работодателя / възложителя има право да използва произведението без да се даде разрешение от автора.

 

Изпълнителя има изключителното право да разрешава срещу компенсация:

(а) излъчването на неговото / нейното изпълнение по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, както и звук и видео запис на изпълнението, възпроизвеждането на запис на видео или видеоносители и тяхното разпространение;

(б) публичното изпълнение, излъчването по безжичен път, предаване и препредаване по кабел на тези записи;

(в) предлага по безжичен път или кабел на достъп до запис на неограничен брой хора и

(г) внос от и износ за които не са членки на ЕС за вписване в търговски количества.

 

Звукозаписния продуцент притежава изключителното право да разрешава срещу обезщетение:

(а) внос и износ за които не са членки на ЕС за вписване в търговски количества;

(б) възпроизвеждането и разпространението на записа

(в) публичното изпълнение, излъчването по безжичен път, предаване и препредаване по кабел на такава регистрация;

(г) предлагането по безжичен път или кабел на достъп до запис на неограничен брой лица и

(д) преразглеждане и синхронизация на записа.

 

Продуцентът на първоначалния запис на филм или друго аудио-визуално произведение има изключителното право да разрешава срещу обезщетение:

(а) тяхното дублиране;

(б) прожекцията пред обществеността;

(в) публичното изпълнение и излъчването по безжичен

(г) тяхното предаване или препредаване чрез кабел;

(д) тяхното възпроизвеждане;

(е) при тяхното разпределяне;

(ж) техните превод, дублаж на друг език или вграждане на субтитри

(з) предлагането по безжичен път или по кабел за достъп на неограничен брой лица до филма или част от него по начин, позволяващ достъпа от всяко място и по всяко време, индивидуално избрани от всеки един от тези лица;

(и) внос и износ за които не са членки на ЕС на филма в търговски количества

(к) обработка и синхронизация на записа.

 

Организациите които са извършили първоначалното излъчване или предаване на собствена програма имат изключителното право да разрешава срещу обезщетение:

(а) преизлъчването на програмата чрез безжични или отново го предава чрез електронни съобщителни мрежи за пренос;

(б) записване, репродукция и дистрибуция на записи на програмата;

(в) предлагане чрез безжични или чрез електронни съобщителни мрежи достъп за неограничен брой лица до програмата или част от нея по начин, позволяващ достъп от всяко място и по всяко време, индивидуално избрани от всеки един от тези лица;

(г) публичното изпълнение на програмата

 

Компютърните програми са обект на закона за авторското право, по който е предвидена защита за 70 години. Авторските права на такава програма принадлежат на лицето, чиято работа е довела до създаването на компютърната програма. В случаите, когато компютърната програма е създадена по силата на споразумение за заетост и освен ако не е договорено по друг начин, авторските права принадлежат на работодателя.

 

2.2. Патенти

Изключителното право върху изобретението, се получава чрез издаване на патент от българското Патентно ведомство. Процедурата включва официално изследване и проверка дали са изпълнени критериите за патентоспособност.

Всяко заявление за патент може да ползва приоритет от ранна заявка, подадена в държава-членка на Парижката конвенция в рамките на 12 месеца.

 

Обхватът на закрила се определя от патентните заявки. Изключителното право върху изобретението включва правото на използване на изобретението, правото да попречи на трети страни от използване, и на правото на разпореждане с патента.

 

Срокът на валидност на патента за изобретение е 20 години, считано то датата на попълване на заявлението. За да се запази валидността на патент анюитетни такси се заплащат.

 

Изключително право върху полезен модел се получава чрез регистрацията му в Патентното ведомство. Процедурата включва официално изследване и проверка дали са изпълнени критериите за регистрация. Срокът на валидност на регистрацията на полезния модел е 4 години, считано от датата на подаване на заявлението. Този термин може да бъде продължен за два последователни периода от по три години. Общият срок на закрила не може да надвишава 10 години от датата на подаване на заявлението.

 

2.3.  Марки

Изключителното право на марка се получава чрез регистрацията му в Българското патентно ведомство. Законът предвижда защита на търговски марки, марки за услуги, сертификат марки и колективни марки. Процедурата за регистрация се състои от два етапа:

(а) проверка на формата

(б) проверка за съществуването на абсолютни и относителни основания за отказ. Всяко заявление за търговска марка може да се ползва с приоритет от идентична молба, подадена в държава-членка на Парижката конвенция в рамките на 6-месечен период.

 

Всяко заявление, което отговаря на изискванията за формата, и не е в конфликт с абсолютните основания за отказ на регистрация, се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. В срок от три месеца след датата на публикация на заявката всяко лице може да даде предизвестие на възражение за регистрация на марката в изпълнение на абсолютни и относителни основания за отказ на регистрация. В рамките на притежателите на едни и същи период на по-ранни права, може да подаде възражение срещу приложение, базирано на относителни основания за отказ на регистрация на търговска марка.

 

Срокът на защита на регистрирана марка, е десет години от датата на подаване на заявлението. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой периоди от десет години.

 

Регистрацията на търговска марка може да бъде отменено, ако в рамките на период от пет години след датата на регистрацията, собственика не е пуснал марката в употреба на територията на България или употребата е била прекратена за непрекъснат период от пет години.

 

Закона за марките и географските означения предвижда подробни критерии за признаване на марка, както е добре известно, или като марка на известност, в съответствие със съответните критерии, прилагани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM). С последните законодателни промени спорния държавен регистър на добре известни и реномирани марки в Патентното ведомство, беше отменена.

 

2.4.  Географски означения

Защита на географско указание се получава чрез регистрацията му в Патентното ведомство. Има право да кандидатства за регистрация, е всяко лице, което извършва производствената си дейност в съответния географски район и стоките, които той произвежда, отговаря на установените свойства и функции. Географско указание може да се използва от всеки вписан ползвател.

 

2.5. Промишлен дизайн

Изключително право върху промишлен дизайн се получава чрез регистрацията му в Патентното ведомство. Критериите за регистрация на промишлени дизайни са световна новост и оригиналност.

Процедурата за регистрация се състои от два етапа:

(а) проверка на формата

(б) проверка за наличието на критериите за регистрация.

 

Обхватът на закрила на регистриран промишлен дизайн се определя от нейното представителство, и включва всякакъв дизайн, който не произвежда върху информиран потребител различно цялостно впечатление. Изключителното право върху регистрирания промишлен дизайн включва правото на собственика да го използвате, за да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица от копиране или използване в осъществяване на търговска дейност дизайн, включен в обхвата на защитата

 

Срокът на защита на регистриран промишлен дизайн е 10 години от датата на подаване на заявлението. Той може да бъде удължен на три пъти за следващи периоди от 5 години, т.е. максималният срок на закрила е 25 години.

 

Съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002 заявката за промишлен дизайн на Общността, подадена с OHIM с установена дата на подаване на заявката, датата на приоритета се счита заявката, подадена редовно на територията на Република България. Гражданския правна защита в случай на нарушение на права върху промишлен дизайн на Общността се извършва в съответствие с процедурата, изложена в Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета.

 

2.6. Лицензи

Собственикът на патента, регистрирана марка или промишлен дизайн може да възложи право на ползване чрез лицензионно споразумение, което трябва да се регистрира в Патентното ведомство. Лицензния договор или поне извлечение от него трябва да бъдат подадени в Патентното ведомство, съдържащи идентификационните данни на лицензодателя и лицензополучателя, библиографски данни за патент, търговска марка или промишлен дизайн, вида на лиценза изключителна или не-не се брои), срока на споразумението. Лицензионното споразумение е в сила по отношение на трети страни, считано от датата на регистрирането му в Държавния регистър.