Разширено търсене

2. Участници в строителния процес

Лицата, признати от закона като участници в строителния процес с техните специфични задължения са: инвеститор, проектант, изпълнител, консултант, строителен инженер, технически контрольор и доставчик на машини и съоръжения. Отношенията между участниците в проекта трябва да бъдат уредени с писмени договори.

 

2.1. Инвеститор

Като цяло, инвеститор е човекът, физическо или юридическо лице, който има право на собственост, право на строеж или сервитут върху парцела на който ще се извършват строителните работи.

 

2.2 Проектант

Проектантът на строителните работи може да бъде лице, което има степен в неговата област на специализация, както и проектантски капацитет или предприятие, наемащо такива лица. Проектантите са отговорни за изготвянето на проекта, както и - ако това е изрично възложени от инвеститора - за извършване на предварително проучване и разследване. Те също така упражнява авторски надзор, за спазване на строителните работи с проекта и са упълномощени да дават указания в това отношение, които са задължителни за останалите участници в процеса. Във всички категории на проекти с изключение на категория VI, надзора на автора е задължително за структурната част от извършваната работа.

 

Според Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното  проектиране, чужденците и гражданите на държавите-членки на ЕС, другите държави от европейското икономическо пространство и Швейцария, чиято професионална квалификация е била призната в съобразно с Закона за признаване на професионални квалификации, имат право да работят като архитекти, ландшафтни архитекти, градоустройствени проектанти или инженери в областта на градското планиране и проектиране в Република България.

 

2.3 Изпълнител

Изпълнителят е регистриран търговец, който изпълнява строителните работи по договор с инвеститора. Изпълнителят може да бъде местен търговец, регистриран по българския Търговски закон или чуждестранен търговец, регистриран по силата на националното си законодателство. Предварително условие за изпълнение на строителни работи от изпълнителите е регистрация в Централния регистър на строителите, администрирани от Камарата на строителите. Компетентния орган, който регистрира изпълнителите в Регистъра на строителите е Комисията към Камарата на строителите.  По измененията в Закона за камара на строителите, влязъл в сила от 23 февруари 2010 г., регистрацията на изпълнителя в съответния регистър в държава-членка или в държава част от европейското икономическо пространство, се третира като регистрация в централния регистър. Въз основа на посочените по-горе изменения, на 9 февруари 2012 г. Комисията към Камарата на строителите прие резолюция за прилагане на опростена процедура за регистрация в европейския регистър, които изпълняват специфичен, еднократен проект за строителство в България.

 

Освободени от регистрация са изпълнителите по проекти на вили, жилищни и търговско - жилищни сгради с височина до 10 метра, изпълняващи строителни проекти VI категория, както и извършващи ремонт или реконструкция на строителни проекти от V категория.

 

Изпълнителят е отговорен за изпълнение на работи в съответствие с одобрения проект и разрешителни, както и с правните изисквания по отношение на строителните работи, методи, материали и продукти, както и за подготвянето на “работна” документация за дейностите, ако тази роля му е изрично възложена по договора за строителство.

 

2.4 Консултант

Консултантът е търговец, който е лицензиран от Министъра на регионалното развитие и благоустройството оценка за съответствие на дизайните и за упражняване на независим надзор над строителните работи.

 

Според измененията в ЗУТ, в сила от 23 февруари 2010 г., лиценз, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, не се изисква за лица, които са представили копие на документ, издадени от съответния компетентен орган в държава-членка или в държава-част от европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да оказват консултантска дейност.

 

На 27 декември 2011 г. бяха обнародвани изменения по Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за извършване на оценка за съответствие на дизайните и за упражняване на независим надзор над строителните дейности. С измененията специфични правила и процедура бяха приети по отношение на признаването на правото на консултанти от ЕС да оказват консултантска дейност. Отделно от горните две дейности, изискващи лицензиране, консултант може да бъде назначен от инвеститора да извършва предварително проучване и разследване на процеса на проектиране и / или надзор на строителния процес, докато обектите са пуснати в експлоатация.

ЗУТ постановява консултантът да бъде назначен от инвеститора за надзора на строителните проекти от категория I до IV . Надзор на проектите от категория V може да се упражнява от техническия контрольор. Строителни проекти от категория VI не подлежат на надзор. Ръководителят (консултант или технически контролер):

  • отговаря за законосъобразното започване и изпълнение на строителните работи, пълнотата и точността на всички актове и протоколи, изпълнени по време на строителството, годността на завършените работи за въвеждане в експлоатация, оценяване на тяхната енергийна ефективност и тяхната достъпност за лицата с увреждания;
  • е длъжен да информира регионалният клон на ДНСК за всяко нарушение на техническите норми и правила, идентифицирани в хода на строителните работи;
  • упълномощен е от закона да разписва книгата за поръчки за строителните работи и да издава задължителни инструкции и заповеди на изпълнителя, които могат да бъдат обжалвани в 3-дневен срок пред ДНСК;
  • трябва да подписва почти всички актове и протоколи, извършени в хода на строителните работи и да издава окончателен доклад за инвеститора при завършването им;
  • отговорен заедно с изпълнителя за всяка щета, произтичаща от нарушаване на техническите норми и регламенти, или отклонение от одобрените проекти.
  • При назначаване на консултант, инвеститорите трябва да имат предвид, че консултант не може да действа като ръководител или да извършва оценка за съответствие на дизайните за проекти, в които той или негови служители или свързани лица участват като проектанти, изпълнители или доставчици.

2.5 Строителен инженер

Строителния инженер е лице, притежаващо специален капацитет за упражняване на технически контрол на обекта. Негово задължение е подписването на проектната документация. Строителен инженер трябва да бъде включен в списък, който е обнародван в "Държавен вестник" и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите. Според измененията в ЗУТ, в сила от 23 февруари 2010 г., дейността на строителен инженер може да се извършва от лица, вписани в съответния списък или регистър, воден от съответния компетентен орган в държава-членка или в държава, част от европейското икономическо пространство .

 

2.6 Технически контрольор

Техническия контрольор е физическо лице с техническо образование, който управлява изпълнението на строителните работи от името на изпълнителя. Ако работите се изпълняват от самия инвеститор, той е длъжен да назначи технически контрольор. Техническите контрольори също са отговорни за надзора на проекти от категория V, когато няма консултант, назначен от инвеститора.

 

2.7 Застраховка

Проектантите, консултантите, изпълнителите, строителните инженери и надзорните органи са длъжни да се застраховат за професионална отговорност за вреди, причинени в резултат на неправомерни действия или пропуски в хода на изпълнението на задълженията им. Специална наредба определя минималните лимити на отговорност в рамките на застрахователните полици за различни участници в строителния процес и за различните категории на строителни проекти.

 

Задължителната застраховка покрива минималната отговорност на застрахования по всеки проект, в който той участва, като инвеститорът може в своите договори със съответните участници в проекта, да ги задължи да направят допълнителна застраховка. Разширено застрахователно покритие (например покриващо всички рискове на изпълнителя), ако се изисква от инвеститора, трябва да бъде описано изрично в споразумение към договора между страните, тъй като не е задължително по силата на закона.