Разширено търсене

2. Регистрация на фирма

В България съществуват следните форми на търговски дружества:

 • дружество с ограничена отговорност,
 • акционерно дружество,
 • събирателно дружество,
 • командитно дружество и
 • командитно дружество с акции.

Търговските дружества се учредяват като отделни от учредителите си юридически лица. Независимо от националността на техните учредители, всички регистрирани в България дружества се счита за български юридически лица, които се учредяват и съществуват съгласно действащото българско законодателство.

Чуждестранното участие в капитала на българско дружество може да е 100%. Учредените дружества стават правоспособни юридически лица от момента на вписването им в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

Времето, необходимо за вписване, заличаване и обявяване на актове в търговския регистър за търговски дружества е незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването на заявленията в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго.

 

Дружество с ограничена отговорност

 

Дружеството с ограничена отговорност е предпочитана форма на търговска дейност, поради изискването за минимален капитал от 2 лева, ограничената отговорност на съдружниците до размера на дружествения капитал и опростената корпоративна структура на управление.

Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. За прехвърлянето на дружествен дял на трети лица е необходимо предварително одобрение от общото събрание. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Структурата на управление на дружество с ограничена отговорност се състои от:

 • общо събрание на съдружниците; и
 • един или повече управители, които управляват и представляват дружеството по отношение на трети лица.

Няма ограничения чужденец да бъде назначен за управител на дружество.

 

 

Акционерно дружество


Характерно за акционерното дружество е липсата на лична ангажираност на акционерите в дейността на дружеството, както и на нормативно установени ограничения относно прехвърлянето на акции. Минималният регистриран капитал, необходим за учредяване на Акционерно дружество е в размер на 50.000 българския лева (около 26.000 евро).

Корпоративната структура на управление на Акционерно дружество се състои от:

 • общо събрание на акционери;
 • съвет на директорите (едностепенна система на управление), или надзорен съвет и управителен съвет(в случай на двустепенна система на управление).

 

Клон


За установяване на чуждестранни инвестиции по българското право в допълнение към петте вида търговски дружества, посочени по-горе, може да се избере една от следните организационни форми:

 • клон и
 • търговско представителство.

Търговец, който има право да извършва търговска дейност според националния си закон може да впише клон в Търговския регистър. Клонът не е отделно юридическо лице. За клона не се изисква да има внесен капитал или отделни органи на управление. Неговите активи и пасиви се считат за активи и пасиви на търговеца.

 

Търговско представителство


Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в България търговски представителства. Търговските представителства се регистрират в Българската търговско-промишлена палата. Търговското представителство не е отделно юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност. Така, едно търговското представителство има за цел да извършва нестопанска дейност, като организиране на промоции, изложби или демонстрации, обучение и реклама на продукти или услуги.

 

Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице

Законова уредба

 • Закон за насърчаване на инвестициите

Компетентен орган

 • Орган по регистрацията е Българската търговско-промишлена палата.

Процедура и необходими документи

 • Официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство; Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице; Решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р. България; Специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от лицето/цата/ представляващи дружеството за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в Р. България и обема на предоставените му права; Оригинал/и/ на спесимен/и/ от подписа/ите/ на лицето/та/, представител/и/ в Р България - по право или по специални пълномощия, заверен/и/ пред нотариус; Документ за внесена такса за регистрация на търговското представителство; Попълнена регистрационна карта за информационната система на БТПП.

 

 

Регистрация в регистър БУЛСТАТ

Законова уредба

 • Закон за регистър БУЛСТАТ

Компетентен орган

 • Службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища.

Процедура и необходими документи

 • В регистър БУЛСТАТ се вписват Клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци, търговските представителства на чуждестранни лица, вписани в Българската търговско - промишлена палата. Необходими документи за вписването им са: Удостоверение за регистрация/ регистрация в БТПП; Копие от решението за назначаване на управляващ и представляващ; Заявление за регистрация, по образец на регистър Булстат.
 • На вписване подлежат и следните категории чуждестранни лица, на които се издава картата за идентификация и ЕИК (код по БУЛСТАТ):
  • чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в страната или чието ефективно управление е на територията на страната, или които притежават недвижимо имущество в страната;
  • чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или притежават недвижимо имущество в страната, или са осигурители;

 

Допълнителна информация за регистрация на търговско дружество в България, може да се намери в сайта на Агенцията по вписванията.