Разширено търсене

2. Договори за избягване на двойното данъчно облагане

България е сключила повече от шестдесет договора за избягване на двойното данъчно облагане, които предвиждат данъчни облекчения или по-ниски данъчни ставки.

 

За да се възползва от облекченията, предвидени в договор за избягване на двойното данъчно облагане, чуждестранно лице трябва да подаде заявление по образец до данъчната администрация, като приложи документи, доказващи, че лицето:

  • е гражданин на договарящата държава по смисъла на съответния договор за избягване на двойното данъчно облагане;
  • е придобило дохода от източник в България;
  • не притежава място на стопанска дейност или определена база в България, с които да е свързан дохода;
  • изпълнява специалните изисквания за приложимост на договора или на отделни негови разпоредби по отношение на лицата, посочени в самия договор, в случаите, когато са предвидени такива специални изисквания в съответния договор.

 

Към заявлението трябва да се приложат писмени доказателства относно вида, основанието за получаване и размера на съответния доход.

 

Данъчните власти упражняват контрол по прилагане на спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане и извършват проверка или одит. В случаите, когато се извършва проверка, се издава становище за съществуването или несъществуването на основания за прилагане на данъчната спогодба на чуждестранното лице в срок от 60 дни от подаване на заявлението. Не произнасянето в законовия срок се счита за положително становище относно съществуването на основания за прилагане на данъчната спогодба.

 

Чуждестранното лице има право да обжалва отказа на данъчните власти да разрешат пряко прилагане на данъчната спогодба.