Разширено търсене

3. Местни данъци

Местните данъци се налагат от общинските администрации. Общинският съвет определя размера на данъците в определените в закона граници. До края на 2007 год., данъчните ставки на местните данъци се определяха в закона. Основните местни данъци са:

 

3.1. Данък върху недвижимите имоти

Данъчно облагаеми се застроените имоти, както и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания. Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

 

Данъчно задължени лица са собствениците или притежателите на ограничени вещни права върху данъчно облагаеми недвижими имоти.

 

Общинският съвет определя размера на данъка в границите от  0.1 до 4.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Разрешава се намаляване размера на данъка с 50% , в случаите, когато имотът е основно жилище.

 

3.2. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Данъкът се дължи от приобретателят на имуществото или когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.

 

При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество.

 

При дарение на имущество, както и в случаите на безвъзмездно придобито по друг начин имущество, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, както следва:

  • от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
  • от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между всички други лица.

Не се облагат с данък придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел, както и в някои други случаи, посочени в закона.

 

3.3. Данък върху превозните средства

Данъкът се заплаща от собствениците на пътни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, регистрирани в България. Данъчната ставка на данъка зависи от вида и характеристиките на съответното превозно средство, например, размерът на данъка върху колите се определя от мощността на двигателя.

 

Освен горепосочените данъци, общините събират и някои такси за предоставяне и поддържане на обществени услуги като: такса за сметосъбиране, туристическо такса, такси за различни административни услуги.