Разширено търсене

Модернизиран митнически кодекс

Модернизираният Митнически кодекс, Регламент (Регламент (ЕО) № 450/2008) се основава на общата концепция за вътрешен пазар и включва общите правила и процедури, които гарантират прилагането на тарифни и други мерки на общите политики по отношение на търговията със стоки в ЕО и държави или територии извън митническата територия на Общността.

 

Основните промени в режима съгласно регламента на Модернизирания Митнически кодекс са следните:

  • Въведено е електронно подаване на митнически декларации, като правило
  • Предвиден е електронен обмен на информация между митническите органи на държавите-членки и другите компетентни органи
  • Централизирана подготовката на митническа декларация на мястото, където е установен икономическият субект.
  • Установяване на услугата "едно гише".

Трябва да се акцентира върху постоянните усилия на българските митнически органи в прилагането и по-нататъшно развитие на електронно подаване на заявления и електронен обмен на информация. Така например, според данните от Агенция "Митници", до края на 2011 г. повече от 4300 юридически лица и еднолични търговци са регистрирани да използват електронните услуги за подаване на документи за митнически и акцизни цели. Митническите служби поддържат компютъризирана транзитна система, система за транспорт и контрол на акцизни стоки, система за контрол на вноса и износа, система за обработка на документи при внос и др.