Разширено търсене

3. Защита срещу нарушаване на правата на интелектуална собственост

3.1. Гражданска защита

Във всеки случай на неправомерно използване на патент, търговска марка, промишлен дизайн или географско указание на законните собственици имат право да предяви иск срещу нарушителя с компетентния първоинстанционния съд - Софийски градски съд -, за да:

(а) установяване на нарушението;

(б) иска обезщетение за вредите, претърпени вследствие на нарушението,

(в) да изисква прекратяване на нарушението.

(г) изискват изземване и унищожаване на продуктите, предмет на нарушението

 

Закона за марките и географските означения и Закона за промишлени дизайни предвижда изрично условията и реда за определяне на размера на обезщетение за вреди, настъпили в резултат на нарушенията.

 

Софийски градски съд е компетентният първоинстанционен съд да се произнася по спорове относно авторството на изобретения, полезни модели и спорове, свързани с марки и промишлени дизайни.

 

При нарушение на правото върху марка или нарушение на регистрирано географско означение или промишлен дизайн или когато има основателна причина да вярват, че такова нарушение ще бъде извършено или някое доказателство ще бъдат загубени, унищожени или скрити, съдът, който действа по искане на законния собственик или лицензополучателят на изключителна лицензия, може освен това да признае, някои от следните временни мерки, без да уведоми ответника за това:

  • Забрана за извършване на всякакви действия, за които се твърди, че съставляват или ще съставляват неправомерно използване на марка, географско означение или промишлен дизайн
  • изземване на стоките, за които се твърди, че неправомерно носят марка или географско указание или се твърди, че са били произведени чрез копиране или използване на всякакъв дизайн, в рамките на обхвата на закрила;
  • запечатване на помещението, по отношение на които дадено нарушение се твърди, че извършва или ще се ангажира.

Във всеки случай на нарушение на авторско право или сродни права  на отнетата собственост или, според случая могат да бъдат лица, които имат право на изключителни права на ползване, право да предяви иск с компетентния окръжен съд срещу нарушителя, за да:

  • Установяване на нарушението
  • изисква прекратяване на нарушението;
  • да получи обезщетение за вредите, претърпени вследствие на нарушението. В случай, че твърдението на земята е създадена, но размерът на вредите не може да се оценява по-горе лица могат, вместо на обезщетение, получават:
  • стойността на предмета на нарушението, се изчислява въз основа на цените на дребно на законно възпроизведени екземпляри, или
  • сума в размер между 500 лв. и 100,000 лева, определен от съда по своя преценка;

 

При определяне размера на сумата, която ще бъде платена на съда се вземат предвид приходите, получени в резултат на нарушението.

  • изисква изземване и унищожаване на нарушението копия и оборудване, използвани изключително за производството им.
  • изиска решението на съда да се публикува в два ежедневника, както и да бъде обявена в даден момент, определен от съда на телевизионна организация с национално покритие.

3.2. Административни защитни мерки

Председателят на Патентното ведомство е упълномощен да налага административни наказания - глоби или парични санкции между 500 лв. и 5000 лв. - на нарушителите на правата на собствениците на търговски марки или географски означения.

 

Председателят на Патентното ведомство е упълномощен също така да наложи административни санкции на нарушителите на права, защитени от патенти и полезни модели Закона и Закон за промишления дизайн.

 

Административни наказания за нарушителите на правата на собствениците на авторски и сродни права налaгa министъра на културата или упълномощено от него лице.

 

В допълнение, във всички случаи, споменати по-горе нарушени стоки, да бъдат иззети, независимо от собствеността му, и се унищожават.

 

3.3. Мерки, свързани с чуждестранните инвеститори

Чуждестранни автори, ще се ползват със същите права като българските автори, освен ако не е предвидено друго по силата на международни договори и споразумения. В случай, че българското законодателство е приложимo и за чуждестранни автори или обект на авторското право, за първи път е създаден или публикуван в чужда страна, притежателят на правото ще се определя от съответния чужд закон и срокът на закрила ще бъде този, предвиден от чуждестранния закон, ако българското законодателство предвижда по-дълъг период от време.

 

Чуждестранни физически и юридически лица и всички лица, с местожителство или седалище извън България могат да кандидатстват за регистрация на патент, търговска марка, географско означение, промишлен дизайн само чрез техните местни представители по индустриална собственост, посочени в Патентното ведомство.

Разпоредбите на българското законодателство ще се прилагат за чуждестранни физически и юридически лица, на които съответната страна на произход е член на международните споразумения, по които България е страна. За други чужденци, българските закони ще се прилагат само в случай на реципрочност, която ще бъде създадена от Патентното ведомство във всеки конкретен случай по случай. Там, където съществуват двустранни международни спогодби техните разпоредби ще се прилагат.

 

Международни регистрации на патенти по Договора за патентно сътрудничество, на търговски марки в съответствие с Мадридската спогодба, на географски указания по силата на Лисабонската спогодба, както и на промишлени дизайни по Хагската конвенция, имат същия ефект, както ако заявленията са пряко обжалвани, както и директни регистрации които са били направени в България, в съответствие на българското законодателство.