Разширено търсене

3. Регистрация на трудов договор

Общи коментари


Българското трудово законодателство се прилага за трудовите правоотношения на български и други европейски граждани, с работодатели в България, с български работодатели в чужбина или изпратени от български работодател на работа в друга държава в чуждо/смесено предприятие, както и на чужди граждани на работа в България.

Българската Конституция установява правото на труд при здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, на почивка и отпуск, на синдикално сдружаване и др. България прилага и европейското социално законодателство, съдържащо редица социални права, свободи и принципи.

 

 

Насърчителни мерки за чуждестранните инвеститори


Съществуват различни програми за насърчаване на заетостта, от които могат да се възползват както българските, така и чуждестранните работодатели.

Те могат да получават за известен период от време финансова помощ от Агенцията по заетостта за разкриване на работни места за безработни, на лица с намалена работоспособност, лица над 50 годишна възраст, самотни родители;за поддържане и повишаване на квалификацията на работниците и служителите и др.

 

Компаниите могат да ползват и данъчни облекчения при наемане на работа на трайно безработни лица, безработни лица над 50 годишна възраст, или с намалена работоспособност. Корпоративният данък може се преотстъпва изцяло или отчасти при наемане на работа на голям брой лица с увреждания, както и когато производствената дейност на предприятието се извършва единствено в общини с високо ниво на безработица. Някои социални разходи не се облагат с данъци.

Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица, заели нови работни места, свързани с осъществени инвестиции в страната, е предвидено и в Закона за насърчаване на инвестициите за инвеститори, сертифицирани от Българска агенция за инвестиции.

 

 

Регистриране на трудов договор

 

Трудовият договор се сключва задължително в писмена форма. Трудово правоотношение се смята за възникнало след подписването от работника и работодателя на трудов договор. Трудовият договор трябва да съдържа задължително данни за страните и определя:

 • Мястото на работа;
 • Наименованието на длъжността и характера на работата;
 • Датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
 • Времетраенето на трудовия договор;
 • Размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
 • Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
 • Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
 • Продължителността на работния ден или седмица.

Регистрация на трудов договор

Законова уредба

 • Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване.

Компетентен орган

 • Компетентната териториална дирекция на Националната агенция по приходите (НАП).

Процедура

 • Подаване на уведомление за сключен трудов договор/промяна на работодател в НАП
 • Издаване на справка от НАП, съдържаща списък на (не)приетите уведомления (ако не са приети, съдържа  причината за това);

Необходими документи

 • Обявления

Срокове

 • До 3 дни след сключването на договора. След този срок уведомление се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда. Ако има неприети уведомления, работодателят следва да поправи грешките в тях и в нов 3-дневен срок  от датата на връчването или получаването им да ги изпрати отново.
 • Ако ЕИК на новия работодател е различен от този на предишния работодател:
 • 10 дни след обнародване в "Държавен вестник" на вписването за сливане, вливане, разделяне, отделяне или промяна на правната форма на търговско дружество;
 • 10 дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или концесия;
 • 10 дни след фактическата промяна на работодателя извън предходните случаи.
 • Ако работодателят е същият, но се променя  ЕИК: 10 дена от промяната.