Разширено търсене

4. Данъчно облагане на доходите на физическите лица

4.1. Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са местните и чуждестранните физически лица, които получават доходи от източник в България, както и местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 

Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

  • което има постоянен адрес в България, или
  • което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
  • което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
  • чийто център на жизнени интереси се намира в България.

 

Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. В случаите, когато се прилага спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, понятието за местно физическо лице се извежда от разпоредбите на спогодбата.

 

Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, докато чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

 

4.2. Данъчно облагаеми доходи

Облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон, и доходът, изрично изключен от облагаемия годишен доход, който се облага отделно по специални правила. При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

 

Данъчно облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки вид доход отделно съгласно специални процедури, предвидени в закона. Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи, определени за всеки вид доход в зависимост от източника, намалена с предвидените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица данъчни облекчения.

Общата сума на годишната данъчна основа се намалява с:

 

  • сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи;
  • даренията, направени през годината до определени размери и при определени в закона условия, и др.

4.3. Данъчна ставка

Значителна промяна в подоходното облагане на физическите лица беше направена със замяната на ставките на прогресивния подоходен данък, които в зависимост от размера на годишния облагаем доход варираха в границите между 20% и 24%, с плосък данък със ставка 10%  независимо от размера на облагаемия доход. Така, най-общо, размерът на данъка се определя, като се умножи общата годишна данъчна основа по данъчната ставка от 10%.

 

Определени видове доходи на местни или чуждестранни лица не се включват в облагаемия годишен доход и са предмет на специални правила за данъчно облагане относно данъчните ставки и данъчните основи. Някои данъчни ставки, са намалени от 01.01.2008 год. Така доходите от дивиденти се облагат при данъчна ставка 5% вместо 7% преди промяната; доходите от допълнително доброволно социално осигуряване, доброволно здравно осигуряване и по договори за застраховки "Живот" – с данъчна ставка 7%; доходите от продажба или замяна на движимо имущество при определени условия се облагат с данъчна ставка 10% вместо с 15%.

 

4.4. Необлагаеми доходи

Не се облагат следните доходи:

•        доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:

(a)       един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;

(b)       до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

•        доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:

(a)       пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;

(b)       произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

(c)       акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;

(d)       движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

•        доходите от лихви по влогове и депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

•        лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и др.

 

4.5. Данък, удържан върху трудовите възнаграждения

Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя. Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа и се удържа от работодателя от заплатата на служителя. Законът предвижда специални правила за определяне на данъчната основа за данъка върху доходите от трудови правоотношения.Данъчната ставка на данъка, удържан върху трудовите възнаграждения, е 10%.

 

В случай, че през съответната година работникът е получавал доходи само от трудово възнаграждение, той не е длъжен да подава данъчна декларация за доходите си като физическо лице. В случаите, в които данъкът, удържан върху трудовите възнаграждения, надвишава размера на дължимия годишен данък (например, когато работникът е работил през определен период  от годината и др.) възстановяването на надплатения данък се определя и получава чрез работодателя.

 

4.6. Окончателни данъци

Данъчно облагане на доходите на чуждестранни лица.

Определени видове доходи не се включват в размера на годишния облагаем доход, но се облагат отделно с окончателен данък. Този режим се отнася до следните видове доходи:

(a)     обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

(b)     стипендии за обучение в България и чужбина;

(c)      лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, и др.

Законовите разпоредби, определящи необлагаемия доход, не се прилагат към изброените по-горе доходи. Въпреки това, не се облагат с окончателен данък горепосочените доходи, освободени от облагане по чл. 13 от ЗДДФЛ и начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство. Данъчната ставка е 10%.

 

Доходи на местни и чуждестранни физически лица.

За разлика от законодателството преди 01.01.2007г. доходът от дивиденти и ликвидационни дялове на местни и чуждестранни лица не се облага с данък, удържан при източника, който трябва да бъде удържан от юридическото лице, разпределящо дивидентите/ликвидационните дялове.  Съгласно действащия Закон за данъците върху доходите на физическите лица дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България, и местно физическо лице от източник в чужбина се облагат с окончателен данък. Данъчната ставка е 5%.

При определени условия с окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот".  Данъчната ставка е 7%

 

С окончателен данък се облага брутната сума на дохода от продажба или замяна на движимо имущество. Данъчната ставка е 10%.

 

4.7. Данъчни декларации и плащане на данъците

Физическите лица подават годишна данъчна декларация. Лицата, освободени от това задължение, са тези, които са получили само:

  • доходи от трудови правоотношения,
  • доходи, които са данъчно необлагаеми;
  • доходи, облагаеми с окончателен данък;
  • доходи на чуждестранни лица, върху които е наложен окончателен данък.

 

Данъчната декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

 

Данъкът трябва да бъде платен до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Върху определени видове доходи се данъкът се удържа авансово на месечни или тримесечни вноски.