Разширено търсене

4. Новости в българския режим

Редица значими новости са въведени през последната година в българския митнически режим, акцизите и режима на валутния контрол, в тази връзка трябва да подчертаем следното:

 

4.1. Митнически режими и правила

Изменени са редица правила, приложими от началото на 2011г., относно определяне на произхода на стоките, попадащи в обхвата на общата схема за тарифни преференции, въведена с Регламент на Комисията (ЕС) № 1063/2011 за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/1993 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/1992 за създаване на Митнически кодекс на Общността.

 

По този начин са въведени опростени правила за произход на стоките, определени от спецификата на бранша, а не от самия продукт. Измененията се отнасят до нови условия относно произхода.

 

От 1 януари 2012 г. се изменя Общата митническа тарифа, въведена с Регламент № 1006/2011 на Европейската комисия от 27 септември 2011 г. за изменение на Приложение I към Регламент № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа . Тези промени засягат стоки, използвани в стопанската дейност на юридическите лица и други търговци, а измененията трябва да доведат до подаването на декларации, които съдържат актуализирани кодове за потребителски цели и за вътрешнодържавни цели.

 

Важно изменение, въведено с един и същи акт, е задължението на митническите органи да мотивират своите решения, при отхвърляне на исканията на заявителите или при издаване на неблагоприятни решения за тях. Митническите органи са длъжни да информират заявителя, преди издаването на решението, за основанията, на които решението се базира и да се предостави на заинтересованото лице с възможност да изрази своето становище в определен срок. Това изменение ще допринесе за прозрачността и ефективността на процеса на вземане на решения от митническата служба и по наше мнение ще улесни бизнеса, тъй като го прави по-ангажиран в по-ранен етап, преди за привеждане в действие на решението на митническия орган, като се предоставя възможност и за открита дискусия по всички текущи въпроси. Всичко това ще доведе до намаляване на жалбите срещу актовете на митниците.

 

4.2. Валутен режим

Внесени са изменения във валутния режим (чрез изменения на Валутния закон и съответните подзаконови нормативни актове), в сила от 1 януари 2012 г., които определят по-точно понятията "внос" и "износ", правилата за пренасяне на пари в брой, бижута и благородни метали между България и другите страни-членки, както и от трети страни. Изрично определено, е, че декларирането не е необходимо, при пренасянето на парични средства и ценни метали между България и друга държава членка. Декларацията може да се подава само по изключение и ако това бъде поискано от митническите органи (обикновено в случаи на съмнение).

 

4.3. Акцизен режим

В сила от 1 януари 2012 г. са и някои промени в акцизния режим, а именно: повишено облагане върху газьола и керосина, изменение на акциза върху природния газ, намаляване на акциза върху бира, въведен на територията на България, когато е произведена от независими малки пивоварни и др.