Разширено търсене

4. Дизайн на проекта

4.1. Оценка на спазването на изискванията

Изготвянето и одобрението на дизайна на проекта са предпоставки за започване на строителните дейности за всички строителни проекти, с изключение на проекти от категория VI.

Обхватът на дизайна зависи от спецификата на проекта и трябва да бъде задължително оформен в писмен договор, подписан от инвеститора и проектанта.

 

Разработката на проектите трябва да бъде подложена на оценка на съответствието им с подробния устройствен план, териториалните норми и разпоредби за развитие, правните изисквания по отношение на строителството, изискването за координация между отделните части на проекта и за пълнотата и структурната цялост на инженерните изчисления.

 

Оценка на спазването на изискванията на проекти в категория I или II, трябва да се извършва от консултант (различен от проектанта), който издава становище след проучване. В допълнение, на конструктивната част на проекта трябва да бъдат оценени от строителен инженер и спазването на изискванията за енергийна ефективност трябва да бъдат изпълнени от страна на търговците на енергия регистрирани в публичен регистър, поддържан от Агенцията по енергийна ефективност.

 

В по-ниските категории на строителни проекти дейността на консултанта може да се извършва от общинския експертен съвет. В практиката, тази опция не се използва често.

 

4.2. Одобряване на проекта

Дизайнът на проектите трябва да бъде одобрен от съответните административни органи преди началото на строителните работи. В общия случай компетентният орган е главният архитект, където се намира недвижимият имот.

 

За получаване на одобрение, инвеститорът трябва да представи на компетентните органи самия дизайн, доклад за оценка на спазване на изискванията, предварителни договори с фирмите за комунални услуги за свързване на техническата инфраструктура с техните мрежи, както и одобрения/оценки от контролните органи (например от служба за пожарна безопасност, от агенция за санитарна инспекция и от органи следящи за безопасността за околната среда), ако такива са необходими.

 

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е необходима за проекти за недвижими имоти в два случая:

  • за проекти, за които се приема, че имат въздействие върху околната среда, като например заводи, свързани с химическата промишленост, петролни рафинерии, ТЕЦ-ове и т.н., и
  • за проекти, които оказват влияние на определените за защитени територии (резервати, национални паркове и др.) или защитени зони (Натура 2000).

Защитените територии са предвидени с цел опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и естествените процеси, протичащи в тях, както и типични или необичайни природни дадености от неживата природа и пейзажи. Защитените територии представляват национални паркове, природни резервати, природни забележителности, природни паркове и защитени местности.

 

Натура 2000 е екологична система от защитени зони в Европейския съюз, а именно зони за опазване на дивите животни и техните естествени местообитания. Като държава-членка на ЕС, България трябва да спазва цялото законодателство на ЕС и директивите, включително Директива 92/43 относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива ЕС 79/409 за опазването на дивите птици. Изискванията от двете директиви са включени в българския Закон за биологичното разнообразие, приет през 2002 г. Критериите за включване на отделни поземлени имоти в защитените зони са свързани с екологичните характеристики на региона и се основават на научни анализи, проучвания и прогнози.

 

Главният архитект на общината, където се намира недвижимият имот, одобрява или отказва одобрение на дизайна в рамките на 7 дни след подаване на всички необходими документи, или 1 месец - в случай, че оценката за съответствие не е бил изготвен от консултант.

 

Одобреният проект служи като основание за издаване на разрешение за строеж. Инвеститорът може да кандидатства едновременно за него и за одобрение на дизайна. Одобрението на дизайна на проекта губи своята валидност, ако в рамките на една година инвеститорът не е подал молба за разрешение за строеж.

Отказът от одобряване на дизайна на проектите може да бъде обжалван от инвеститора пред ДНСК в рамките на 14 дни след отказа.