Разширено търсене

5. Концесии

Българското законодателство урежда широк кръг възможности за частно участие в дейности от обществен интерес. Една от традиционните форми на публично- частно взаимодействие е  концесията. Законово са уредени следните видове концесия:

 • Концесията за строителство има за предмет частично или цялостно изграждане на обекта на концесията и неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията или от това право и компенсация от страна на концедента.
 • Концесията за услуга има за предмет управлението на услуга от обществен интерес на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира услугата или от това право и компенсация от страна на концедента. Концесията за услуга може да включва и извършването на частични строителни и монтажни работи, когато е налице необходимост от частично разширяване, частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта на концесията.
 • Концесията за добив има за предмет експлоатация на природни богатства чрез добив, който се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск. Българското законодателство разграничава няколко вида концесия за добив: концесия за добив на природни богатства, на подземни богатства и на минерална вода. Концесията за добив на подземни богатства включва право на концесионера да придобие право на собственост върху видовете добити подземни богатства, за които е предоставена концесията, да придобие право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка, както и да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на видовете подземни богатства, за които е предоставена концесията.
 • Концесия за добив на минерални води се предоставя за водовземане, предназначено за бутилиране на натурална минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода, както и за извличане на ценни вещества от минералната вода.

 

Етапи на предоставянето на концесии

Компетентен орган

Етапи

o    Министерски съвет - за обектите - държавна собственост;

o    Общински съвет - за обектите - общинска собственост и за находищата на минералните води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините;

o    Публично -  правна организация, представлявана от орган съгласно устройствения й акт - за обектите нейна собственост;


 • Извършване на подготвителни действия от компетентния орган;
 • Издаване на решение за откриване на процедура по предоставяне на концесия;
 • Провеждане на процедура за предоставяне на концесия;
 • Определяне на концесионер;
 • Процедури по спиране и прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия и/или за отстраняване на нарушения, в случай че такива са констатирани от Европейската комисия;

Подготвителни действия

Процедура и необходими документи

 • Инициативата за предоставяне на концесия може да бъде заявена от всяко заинтересовано лице или с решение на съответния компетентен орган;
 • Инициативата на заинтересованото лице се придружава с мотиви за целесъобразността на концесията от гледна точка на концедента, а при концесия за строителство-и с пред -инвестиционно проучване;
 • Самите подготвителни действия включват осигуряване от  компетентния орган на изработването на обосновка на концесията, с която се мотивира предложението за предоставяне на концесия и се определят характеристиките на обекта на концесията и основното й съдържание.

Срокове

 • Компетентният орган не по-късно от три месеца от писменото заявяване на заинтересовано лице го уведомява за резултатите от проучването на инициативата и за решението си да откаже или да започне подготвителни действия за предоставяне на концесия.

Решение за откриване на процедура по предоставяне на концесия

Процедура и необходими документи

 • В резултат на извършените подготвителни действия органът, извършил същите, прави мотивирано предложение пред концедента за откриване на процедура за предоставяне на концесия;
 • Към предложението се прилагат обосновката на концесията и всички останали документи, посочени в Закона за концесиите или Правилника за прилагането му;
 • В решението за откриване на процедура по предоставяне на концесия се определят всички основни параметри на концесията.

Срокове

 • В 7-дневен срок от приемането на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия органът, извършил подготвителните действия, с решение одобрява обявление за провеждане на процедурата, документация за участие в процедурата и проект на концесионен договор и изпраща обявлението за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и за вписване в Националния концесионен регистър.

Провеждане на процедура за предоставяне на концесия
Процедура

1)       Публикуване на обявление за процедурата в Държавен вестник (а в някои случаи - и в Официален вестник на ЕС) и вписване в Националния концесионен регистър; публикуване на съобщение за процедурата за предоставяне на концесия в средствата за масово осведомяване;

2)       Получаване на документацията от кандидатите за участие в процедурата;

3)       Подаване на оферти - всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта;

4)       Оценка на офертите и изготвяне на доклад и проект за решение за определяне на концесионер.

Документация за участие
 • Описание на обекта на концесията и документите, които го индивидуализират;
 • Документите, с които се удостоверява липсата на обстоятелство за допускане до участие в процедурата;
 • Критериите за подбор и документите, с които се удостоверява съответствието с тях;
 • Условията, на които трябва да отговаря офертата, включително техническите спецификации;
 • Инвестиционните проекти - при концесия за строителство, ако са изработени такива;
 • Критериите за комплексна оценка на офертите, тяхната относителна тежест и методиката за оценяване на офертите и др.
Срокове
 • Сроковете за получаване на оферти не могат да бъдат по-кратки от (а) петдесет и два дни от датата на изпращане на обявлението в електронната страница на "Държавен вестник"-при концесия за строителство със стойност на предвидената инвестиция за строителство на обекта на концесията над определената с регламент на Европейската комисия; (б) тридесет и пет дни от датата на изпращане на обявлението в електронната страница на "Държавен вестник"-за останалите случаи,
 • Срокът за изготвяне на доклад и проект на решение от органа, провеждащ процедурата, е три месеца.

Определяне на концесионер и сключване на договор за концесия

Процедура

1)       Въз основа на доклада и протокола на комисията след самостоятелна преценка на изложените в тях факти и обстоятелства концедентът приема решение за определяне за концесионер на класирания на първо място участник;

2)       Заинтересованите участници се уведомяват за решението за мотивите за приемането му и могат да го обжалват в 10-дневен срок от уведомяването;

3)       Концесионният договор се сключва без провеждане на преговори в съответствие с проекта, включен към документацията за участие, и с офертата на участника, който е класиран на първо място.

Срокове
 • Заинтересованите участници се уведомяват за решението за мотивите за приемането му и могат да го обжалват в 10-дневен срок от уведомяването
 • Срокът за сключване на концесионния договор се определя в решението на концедента за определяне на концесионер и не може да бъде по-дълъг от три месеца.
 • Концедентът няма право да сключи концесионния договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на концесионер.