Разширено търсене

6. Започване и извършване на строителна дейност

6.1 Актове и протоколи по време на строителна дейност

За дата на начало на строителната дейност се счита датата, на която е подписан протоколът за откриване на обекта и определянето на строителната линия и ниво (протокол 2) от ръководителя. Условие за подписването на протокол 2 е подписването на договор за строителство с предприемач, който е лицензиран да извършва строителна дейност. В тридневен срок от подписването на протокол 2, ръководителят удостоверява книгата за поръчки за дейностите и информира общината, ДНСК и фирмите за комунални услуги за удостоверението. Книгата ще съдържа всички поръчки и инструкции на компетентните лица и служби, които засягат строителните дейности.

 

В добавка към гореспоменатия протокол и книга за поръчки трябва да бъде подготвен определен набор от стандартни актове и протоколи, като приемане на извършените работи преди покривни, междинни, и окончателни актове за приемането на различни етапи на дейностите. Указ №3 определя детайлно 17 стандартни вида актове и протоколи, тяхното съдържание и хората, които ги съставят и подписват. Актовете и протоколите служат като доказателство за споменатите обстоятелства и за обстоятелствата, засягащи началото, извършването и завършването на работите. Всички участници в процеса на развитие, които подписват тези актове и протоколи, са отговорни за автентичността на фактите, написани там.

 

6.2 Нормативни изисквания относно строителната дейност

Строителните работи трябва да бъдат извършвани в съответствие с правовите изисквания, които се съдържат в различни закони и наредби, засягащи: носеща конструкция, стабилността и здравината на сградите и на основите под сеизмични натоварвания, противопожарна безопасност, защитата на човешки животи, здраве и собственост, безопасност на функционирането, опазването на околната среда по време на строителството и използването на завършения обект, икономиката на топлинна енергия и топлинна изолация, достъп, и т.н. Задължението за спазване на тези изисквания се носи както от предприемача, така и от ръководителя на обекта.

 

В случай че строителният обект не съответства на правовите изисквания, работата по него може да бъде отложена, достъпът може да бъде ограничен и на инвеститора може да бъде наложена парична санкция.