Разширено търсене

6. Обществени поръчки

Правната уредба на обществените поръчки има за основна цел създаването на правила, при спазването на които да бъдат разходвани обществени средства. Българското законодателство е цялостно съобразено с основните принципи на правото на Европейския съюз за прозрачност, равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна и лоялна конкуренция.

 

Уредени са три основни вида обществени поръчки – за доставки на стоки, за услуги и за строителство. Основните критерии, използвани за определяне на изпълнител на обществената поръчка са: най-ниска цена и икономически най-изгодна оферта, като се използват разнообразни процедури в зависимост от предмета на поръчката.

 

Българското законодателство позволява участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки и концесии на всички български и чуждестранни лица, без дискриминация на база националност. При избора на частен партньор се прилагат принципите на прозрачност и равнопоставено отношение при пълно съобразяване на европейските директиви, регулиращи възлагането на договори за публични услуги.

С оглед съблюдаване и коректно прилагане на тези принципи, както и с цел осигуряване ефективността на системата за възлагане на обществени поръчки, към министъра на икономиката, енергетиката и туризма е създадена Агенция по обществени поръчки. Една от функциите на Агенцията е да поддържа публичен електронен Регистър на обществените поръчки, който съдържа решенията за откриване, промяна и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки; обявленията, предвидени за вписване в регистъра; информацията за възложените обществени поръчки; информация за изпълнените договори за обществени поръчки; информация за хода на процедурите по обжалване, както и друга информация, които възложителите имат задължение да предоставят на Агенцията по обществени поръчки съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

 

Освен това, в съответствие с европейските изисквания в областта на обществените поръчки, за обществени поръчки над определени стойностни прагове, възложителите имат задължение да публикуват обявление и в TED – приложението към Официалния вестник на ЕС, предназначено на европейски обществени поръчки.

 

Възложители

"Класически" възложители по чл. 7, т. 1 до 4 вкл. от ЗОП

 • Органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, Българската народна банка, други държавни институции;
 • Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;
 • Публичноправните организации;
 • Обединения от горепосочените възложители

"Секторни" възложители по чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП

 • Публичните предприятия и техни обединения, както и търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато извършват една или няколко от дейностите, свързани с природен газ, топлинна или електрическа енергия; питейна вода; транспортни услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт; универсални пощенски услуги; експлоатация на дадена географска област.Механизми за възлагане на обществена поръчка

Процедури по ЗОП

 • Открита процедура;
 • Ограничена процедура;
 • Състезателен диалог;
 • Процедури по договаряне (с или без обявление).

Възлагане чрез публична покана

 

 • Не е процедура за възлагане на обществена поръчка;
 • Възложителят публикува покана за събиране на оферти до неограничен брой участници, но може да сключи договор, дори да е получил само една валидна оферта.

Свободно възлагане

 

 • Не е процедура за възлагане на обществена поръчка;
 • Възложителят може свободно да сключи договор с избрания от него изпълнител, като не е необходимо дори да е спазена писмена форма.

 


Стойностни прагове, определящи приложимия механизъм за възлагане на ОП

 

За прилагане на

процедурите по ЗОП
 • За строителство: над 264 000  лева;
 • За доставки, услуги и конкурс за проект - над 60 000 лева;

За възлагането с

публична покана
 • За строителство: от 60 000 до 264 000 лева;
 • За доставки или услуги: от 20 000 до 66 000 лева

За свободното

възлагане

 • За строителство: под 60 000 лева;
 • За доставки или услуги - под 20 000 лева;
 • За конкурс за проект: под 66 000 лева.

 


Изискуеми документи от участниците

 

В процедурите на ЗОП

 • Документ за регистрация на участника (ЮЛ), копие от лична карта (ФЛ) или договор за обединение (не е ЮЛ);
 • Документ за представена гаранция за участие;
 • Документи за финансова стабилност (банкови извлечения, финансови отчети, оборот за последните няколко години и др.);
 • Референции за техническия опит на участника (договори за извършване на идентични или сходни услуги, описание на техническия капацитет и т.н.)
 • Декларации за липса на обстоятелствата за изключване от участие в процедурата по чл. 47 от ЗОП;
 • Информация за подизпълнителите - ако има такива;
 • Други.

При възлагане с

публична покана
 • Данни за участника;
 • Декларации за липса на обстоятелствата за изключване от участие по чл. 47 от ЗОП.

При свободно

възлагане

 • Не са предвидени особени изисквания в ЗОП.