Разширено търсене

6. Данък върху добавената стойност (ДДС)

Съгласно българското законодателство следните сделки се облагат с ДДС:

 • всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;
 • всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация;
 • всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната;
 • вносът на стоки;всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по този закон.

Съгласно българското законодателство, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

 

Данъчно незадължено юридическо лице е юридическо лице, което не е данъчно задължено по смисъла на горепосоченото определение и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки. Вътреобщностното придобиване на стоки е подробно описано в Закона за данък върху добавената стойност.

 

6.1. Данъчни ставки

Данъчната ставка е 20% и се прилага спрямо:

 • всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга, освен за изрично посочените в закона, че се облагат с данъчна ставка 0%;
 • вносът на стоки на територията на страната;
 • всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната.

Данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9 на сто.

 

6.2. Освободени доставки и придобивания

Посочените по-долу сделки се облагат с нулева ставка на данъка:

 • доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия извън територията на Европейската общност от или за сметка на доставчика;
 • определени доставки, свързани с международен транспорт;
 • доставка по олралотка на стоки;
 • доставка, свързана с безмитна търговия;
 • доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници

Основни сделки, освободени от облагане с ДДС са:

 • доставка, свързана със здравеопазване;
 • доставка, свързана със социални грижи и осигуряване;
 • освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя,с изключение на земята, разположена под сградите; учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя (с изключение на правото на строеж, което е необлагаемо с ДДС само до издаването на разрешение за строеж), както и отдаването й под наем или аренда;  освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Освободена доставка е и отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец. Прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови, не е освободена доставка и за нея се дължи ДДС.

6.3. Вътреобщностна доставка на стоки

Новият ЗДДС въвежда понятието вътреобщностна доставка на стоки, което всъщност заменя законовата уредба на износа по отменения закон, доколкото се визират търговци от различни държави-членки на ЕС. Вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Вътреобщностна доставка на стоки е и доставката на ново превозно средство, изпратено или транспортирано от или за сметка на доставчика или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.

 

Вътреобщностните доставки, с изключение на освободените вътреобщностни доставки, се облагат с данък с нулева ставка.

 

По отношение на вътреобщностните придобивания, получателят на стоката заплаща ДДС, със ставка 20%, и има право да приспада данъчен кредит за начислен данък.

 

6.4. Документи, деклариране и плащане на ДДС

Данъчните документи са:

 • фактурата;
 • известието към фактура;
 • протоколът.

1. Фактура. Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол. Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Независимо от посоченото, при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.

 

2. Известие към фактура. При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

 

3. Протокол. Протоколът се издава, в случаите, в които ДДС се дължи от получателя на стоката или услугата. Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

 

ДДС обикновено се декларира и плаща месечно. Данъчната декларация и месечното заплащане на данъка трябва да бъдат направени до 14-ия ден на следващия месец.

 

Данъкът по ЗДДС става изискуем по отношение на данъчно облагаемите доставки и възниква задължение за данъчно задълженото лице да удържи данъка в момента на извършване на доставката на стоките или услугите. Данъкът върху вътреобщностни придобивания става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, в който е извършена доставката на стоките или услугите. Всяко регистрирано по ЗДДС лице, по отношение на което се изисква да плати данъка, следва да начисли данъка и да издаде данъчен документ, като посочи данъка на отделен ред в документа.

 

6.5. Възстановяване на ДДС

Когато начисленият данък върху при закупуването на стоките превишава начисления данък при тяхната продажба, разликата представлява резултат за периода - данък за възстановяване. Данъкът за възстановяване първо се прехвърля за прихващане за срок от два месеца с дължимия ДДС за тези месеци. Ако в края на двумесечния срок е останал данък за възстановяване или някаква част от него, дължимата част се възстановява в срок от 30 дни след датата на подаване на данъчната декларация за втория месец от двумесечния срок.

 

6.6. Специален ред за начисляване на данък при внос, в случаите на инвестиционни проекти

Регистрираните по ДДС инвеститори, които изпълняват инвестиционни проекти, одобрени от министъра на финансите, имат право да внасят стоки (с изключение на акцизни) по списък, одобрен от министъра на финансите, необходими за реализацията на инвестиционния проект, без ефективно да заплащат ДДС при вноса на стоките. Освен това, такива инвеститори имат право на възстановяване на ДДС, начислено върху закупени на територията на страната стоки, в срок от 30 дни след подаване на справката-декларация. Разрешение да прилага специалния ред за начисляване на данъка при внос или за възстановяване на данъка в 30-дневен срок се издава на инвеститор, който е получил предварително разрешение от министъра на финансите. Инвестиционният проект се одобрява от министъра на финансите, когато са налице едновременно следните обстоятелства:

 • срокът на изпълнение на проекта е до две години;
 • размерът на инвестициите е над 5 млн. лв. за период, не по-дълъг от две години;
 • създават се повече от 20 нови работни места;
 • лицето има възможности за финансиране на проекта, както и за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението му, и др.