Разширено търсене

8. Доклад на управлението, доклад на независим експерт

8.1 Доклад на ръководството

 

Управителният съвет на всяко от сливащите се дружества изготвя писмен доклад за сливането. В доклада се обясняват в детайли и се обосновават правните и икономическите аспекти на общия план за сливане, както и въздействието на сливането върху позицията на акционерите, кредиторите и служителите.

 

Докладът на управлението и доклада на независимия експерт (виж точка 8.2) се предоставят (безплатно) на адреса на фирмата, както на акционерите и представителите на работниците и, ако има такива, или на самите работници и служители, най-малко един месец преди датата на Общото събрание, свикано да вземе решение за предложеното сливане.

 

Представителите на работниците и служителите, може да изготви становище по доклада на ръководството и това становище, тогава трябва да се приложи към доклада.

 

8.2  Независим експертен доклад


Независим финансов експертен доклад, предназначен за акционерите и на разположение най-малко един месец преди датата на Общото събрание се изготвя за всяко от сливащите се дружества. Експертният доклад:

  • посочва метода / методите, използвани за да се стигне до размяна на права и неустойки;
  • степента, в която използването на тези методи е подходящо и правилно в конкретния случай;
  • да се определи дали предлаганото съотношение на замяна с парично обезщетение е справедливо и разумно;
  • Посочва стойностите, получени при използването на такъв метод, и относителното значение на метода за определяне на стойността на акциите или дялови участия, както и особени трудности, срещани в оценката, ако има такива.

 

Експертът носи отговорност за всички дружества, участващи в сливането, както и за техните акционери за вреди поради неизпълнение на задълженията му.

 

Не се изисква преглед на общите условия на проекта на сливане от независими експерти, нито експертен доклад, ако всички акционери от дружествата, участващи в сливането, са съгласни с това. Такъв отказ се дава в писмена форма.