Разширено търсене

9. Въздействие върху околната среда

Планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда, могат да изискват реализацията на екологична оценка (ЕО) или оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

  • ЕО се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание;
  • ОВОС се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложения № 1 и 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

 

ОВОС задължително се извършва за:

  • Инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложение № 1 към ЗООС;
  • Инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии с трансгранично въздействие съгласно Приложение № 1 към чл.2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст.

 

Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за:

  • Инвестиционни предложения съгласно Приложение № 2 към ЗООС;
  • Всяко разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно ЗООС, което вече е одобрено/в процес на одобряване, изпълнено/ в процес на изпълнение, ако може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
  • Инвестиционни предложения съгласно Приложение № 1 към ЗООС, разработени за развитие или изпитване на нови методи и продукти, които няма да действат повече от 2 години.