Разширено търсене

9. Въздействие върху околната среда

Планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда, могат да изискват реализацията на екологична оценка (ЕО) или оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 • ЕО се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание;
 • ОВОС се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложения № 1 и 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

 

ОВОС задължително се извършва за:

 • Инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Приложение № 1 към ЗООС;
 • Инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии с трансгранично въздействие съгласно Приложение № 1 към чл.2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст.

 

Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за:

 • Инвестиционни предложения съгласно Приложение № 2 към ЗООС;
 • Всяко разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно ЗООС, което вече е одобрено/в процес на одобряване, изпълнено/ в процес на изпълнение, ако може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Инвестиционни предложения съгласно Приложение № 1 към ЗООС, разработени за развитие или изпитване на нови методи и продукти, които няма да действат повече от 2 години.

Процедура по преценка на необходимостта от извършване на ОВОС

Компетентен орган

 • Министърът на околната среда и водите или
 • Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)
 • Според вида на проекта обект на инвестиционното предложение.

Процедура

1/ Подаване на писмено искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС;

2/ Отстраняване на непълноти и/или неточности;

3/ Преценка на необходимостта от извършване на ОВОС;

4/ Извършване на проверки и консултации;

5/ Вземане на решение за необходимостта от извършване на ОВОС;

6/ Оповестяване на решението.

Необходими документи

 • Писмено искане за вземане на решение по ОВОС, към което се прилагат:
 • информацията по Приложение № 2 към Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС;
 • информация относно обществения интерес (при наличие на такъв), в т.ч. становища на съответната община/район/кметство, получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби, възражения или предложения, протоколи от проведени срещи, друга информация;
 • документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява);
 • документ за платена такса.

Срокове

 • 1 месец за вземане на решение от компетентния орган  (в който не влиза срокът за отстраняване на непълноти);
 • 3 дни от постановяване на решението за предоставянето му на инвеститора и оповестяването му.

 

Процедура по преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка

Компетентен орган

 • За плановете и програмите, одобрявани от централните органи: министърът на околната среда и водите;
 • За плановете и програмите, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет:
 • директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) или
 • министърът на околната среда и водите когато инвестиционният проект е на територията на няколко общини  в обхвата на различни РИОСВ.

Процедура

1/Подаване на писмено искане за преценка на необходимостта от ЕО;

2/ Отстраняване на грешки/непълноти;

3/ Преценка на необходимостта от ЕО;

4/ За планове и програми, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони: писмено и електронно уведомяване на съответния орган и внасяне на съответната информация (характеристика на плана, програмата и проекта, задание за изготвяне, план-извлечения за ползване на гори, карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия).

5/ Оповестяване на решението.

 

Необходими документи

 • Писмено искане за преценка на необходимостта от ЕО, съдържащо информация за инвеститора и обща информация за предложения план/програма;
 • Приложения към заявлението (характеристика на плана/програмата; обосновка на конкретната необходимост от изготвянето му/й, информация за планове/програми/инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, характеристики на засегнатата територия и очаквани въздействия върху околната среда, карта на засегнатата територия или друг актуален графичен материал, задание за изработване на планове/програми);
 • Документ за платена такса.

Срокове

 • 30 дни за взимане на решението за преценка на необходимостта от ЕО;

 • 7 дни от постановяване на решението за предоставянето му на инвеститора;
 • 3 дни след получаването му за оповестяването му.

 

Процедура по вземане на решение за ОВОС

Компетентен орган

 • Министърът на околната среда и водите или
 • Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)
 • Според вида на проекта обект на инвестиционното предложение.

Процедура

1/Подаване на писмено искане за издаване на решение по ОВОС в деловодството на компетентния орган и писмено информиране на засегнатото население;

2/Предоставяне на Доклад по ОВОС на компетентните общини, кметства или райони и оценяване на качеството на доклада за ОВОС;

3/Провеждане на обществено обсъждане от инвеститора;

4/ Вземане на решение по ОВОС

5/Оповестяване на решението.

Необходими документи

 • Писмено искане за вземане на решение по ОВОС, към което се прилагат:
 • доклад за ОВОС,
 • задание за обхват на ОВОС,
 • нетехническо резюме,
 • документ за платена такса.
  • Протокол(и) от общественото обсъждане, придружен от всички получени писмени становища, мнения и предложения;
  • Становище на инвеститора по проведеното обществено обсъждане.

Срокове

 • 7 дни след провеждане на общественото обсъждане за представяне от инвеститора на компетентния орган на резултатите от него, включително становищата и протокола от провеждането му;
 • 45 дни след провеждане на общественото обсъждане за вземане на решение от компетентния орган;
 • 7 дни от постановяване на решението за предоставянето му на инвеститора и оповестяването му.

 

Процедура по издаване на становище по екологична оценка

Компетентен орган

 • За плановете и програмите, одобрявани от централните органи: министърът на околната среда и водите;
 • За плановете и програмите, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет:
 • директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) или
 • министърът на околната среда и водите когато инвестиционният проект е на територията на няколко общини  в обхвата на различни РИОСВ.

Процедура

1/Подаване на писмено искане за издаване на становище по ЕО до компетентния орган;

2/ Изготвяне на доклад за ЕО;

3/Провеждане на обществено обсъждане от инвеститора; отразяване на резултатите в доклада за ЕО;

4/Отстраняване на неточности/ непълноти;

5/Осигуряване на достъп до проекта на плана/програмата;

6/Мерки относно наблюдението и контрола при прилагането на плана/програмата;

7/ Вземане на становище по ЕО;

8/Оповестяване на становището.

Необходими документи

 • Писмено искане за издаване на становище по ЕО, съдържащо:
 • информация за инвеститора ;
 • обща информация за предложения план/програма;
  • орган,отговорен за прилагането на плана/програмата;
  • Доклад за ЕО и нетехническо резюме;
  • Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувано и засегнати органи и лица;
  • Документ за платена такса.

Срокове

 • 30 дни от внасянето на искането за издаване на становището;
 • 5 дни от постановяване на становището за предоставянето му на инвеститора.