Разширено търсене

9. Одобрение от Общото събрание

Въз основа на общия план за сливане, доклада за управление и доклада на експерта (ако има такъв), Общото събрание на всяко от сливащите се дружества одобрява общия план за сливане и да приема съответната резолюция за него.

 

Когато придобиващото дружество е едноличен собственик на капитала на сливащите се дружества, преобразуването) се извършва въз основа на решение на едноличния собственик. В такива случаи не се изисква назначаването на финансов експерт и експертна оценка. Освен това, в общия план за сливане не е необходимо да съдържа: (i) съотношението, приложимо за замяна на акции; (II) размера на плащанията в брой на акционерите, за постигане на еквивалентно съотношение на замяна; (III) описание на акциите, които всеки съдружник или акционер придобива в новосформираното или придобиващото дружество; (IV) датата, от която притежаването на ценни книжа или акции, представляващи капитала на дружеството ще даде право на притежателите им да участват в печалбите и всички други особени условия.