Разширено търсене

Услуги, дейности и цели

Основната задача на Българската агенция за инвестиции е да съдейства на местните и чуждестранните инвеститори на всички етапи на реализация на инвестиционни проекти. Това включва:

 

1. Привличане на потенциални инвеститори от целия свят  чрез печатни и електронни информационни материали, организиране на семинари и форуми, публикации на реклами в средства за масово осведомяване и директни контакти с перспективни потенциални инвеститори.

 

2. Обслужване на инвеститорите на етапа на инвестиционното проучване. Това включва предоставяне на всяка необходима за проучването информация, осигуряване на контакти с държавни институции, компании и обществени организации, предлагане на места за инвестиции, организиране на проучвателни посещения на място.

 

3. Обслужване на инвеститорите при създаване на инвестиционното предприятие. Това включва информационно и административно съдействие на инвеститорите при регистрации и получаване на разрешения от други държавни органи, правни съвети, намиране на партньори, подизпълнители и доставчици.

 

4. Слединвестиционно обслужване. Съдействие на инвеститорите за решаване на  проблеми, възникващи при редовната експлоатация на инвестиционното предприятие.

 

Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите БАИ има секторна специализация и предоставя пълния набор от услуги само за инвестиции на зелено в следните сектори:

  • Преработваща промишленост
  • Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
  • Информационните технологии и услуги
  • Научноизследователска и развойна дейност
  • Образование
  • Здравеопазване

Само такива инвестиционни проекти могат да кандидатстват за сертифициране и прилагане на насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите.

За останалите инвестиционни проекти БАИ предоставя обща информация за страната и контакти със съответни обслужващи държавни институции и частни компании.

 

Услуги

 

НомерНаименованиеСтатус
1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга Активна
2 Предоставяне на достъп до обществена информация Активна
3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ Активна
4 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) Активна
5 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) Активна
6 Удостоверение за направена инвестиция в капитала и стопанската дейност в Република България на стойност над 10 млн. лв Активна
7 Приемане на документи за издаване на сертификат за клас инвестиция от министъра на икономиката и изготвяне на предложение до Министерство на икономиката за издаване или за отказ за издаване на сертификат за клас инвестиция от министъра Активна
8 Издаване на документ, установяващ съответните обстоятелства за придобиване на българско гражданство по натурализация чрез инвестиция Активна
9 Издаване на документ, удостоверяващ изпълнението на инвестиционния проект Активна
10 Издаване на документ, установяващ съответните обстоятелства, във връзка с процедура по придобиване на разрешение за постоянно пребиваване чрез инвестиция Активна
11 Издаване на удостоверение за постъпване на заявление за сертифициране на съответен клас инвестиция. Активна
12 Издаване на заповед, в която за проект за първоначална инвестиция е потвърдено, че помощта има необходимия стимулиращ ефект Активна