Разширено търсене

BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“ Българска агенция за инвестиции е в процес на изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите н

Проекта стартира на 20.01.2017 г. и се очаква да приключи на 20.01.2022 г.

 

Основна цел на проекта е да се повиши качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори и да се стимулират инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата.Тя ще бъде постигната посредством следните специфични цели: ·                           Създаване на инструменти, в т.ч. и изграждане на он-лайн платформа „Виртуален офис“, за осигуряване на комплексни услуги на инвеститори и предоставяне на актуална информация за ключови индустрии в България;·                           Подобряване на качеството на дейностите по обслужване на инвестиционния процес в България и чужбина;·                           Подпомагане процеса на вземането на инвестиционни решения от публични и частни институции чрез изработване на периодични анализи и оценки за състоянието на средно - и високотехнологични сектори в България. След реализацията на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:·                            Постигане на по-високо качество на обслужване на инвеститорите;·                            Разширяване на обхвата на услугите, предоставяни на реалните и потенциални инвеститори;·                            Усъвършенстване на процеса по привличане и задържане на инвестиции в ключови за България приоритетни сектори;

  • Развитие на устойчива благоприятна бизнес среда;
  • Увеличаване на обема на преките инвестиции;
  • Стимулиране на инвеститорския интерес, чрез създаване на условия за подобряване качеството и количеството на услугите от Българска агенция за инвестиции;
  • Оптимизиране на достъпността и навременността на информационните потоци, имащи отношение към вземането на инвестиционни решения;
  • Създаване на среда за обективност при определяне на приоритетни сектори за подкрепа;
  • Осигуряване на прозрачност и последователност при дейностите, свързани с директния инвестиционен маркетинг, осъществявани от Българска агенция за инвестиции.

 

Проекта се финансира по процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“.

Той е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общата стойност на проекта е 2 474 022.00 лв., от които 2 102 918.70 лв. са финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 371 103.30 лв. са финансиране от националния бюджет.