Разширено търсене

BG16RFOP002-2.006-0002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“

Българска агенция за инвестиции е в процес на изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.006-0002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация “.

Проекта стартира на 20.01.2017 г. и се очаква да приключи на 20.06.2023 г.

 

Основна цел на проекта е е стимулиране привличането на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие, чрез осигуряване на институционална подкрепа на Българска агенция за инвестиции за подобряване на бизнес средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции.

Тя ще бъде постигната посредством следните специфични цели:

  • Подкрепа на процеса на вземане на решение за повишаване на публично-частното партньорство в посока България чрез актуализиране на средносрочна маркетингова програма с разработен детайлен стратегически план за изпълнение за привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави;
  • Осъществяване на проактивен инвестиционен маркетинг за утвърждаване на България като успешна дестинация, чрез провеждане на промоционални кампании в чужбина.

 

След реализацията на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

  • Постигане на положителен ефект за развитието на устойчива и благоприятна бизнес среда и конкурентоспособност на българската икономика;
  • Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация;
  • Провеждане на проактивен маркетинг, насочен към приоритетни ключови индустрии с висок потенциал за развитие;
  • Постигане на устойчивост в подхода за информиране, мотивиране и привличане на потенциални инвеститори

 

Проекта се финансира по процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“.

Той е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общата стойност на проекта е 7 305 128.00 лв., от които 6 209 358.80 лв. са финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 1 095 769.20 лв. са финансиране от националния бюджет.