Разширено търсене

Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България

IBA Project

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

 

Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България


Осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.

 

Проект на Българска агенция за инвестиции 
"Популяризиране на предимствата за инвестиране в България
",

BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001

Одобрена с Решение № ПР-К-04-162 / 14.08.2013 год.

 

Необходима документация:
 


Срок за подаване на оферти от заинтересованите: 17:00 часа на 22.09.2013г.

 

 

За допълнителни разяснения:

 

1. Владимир Ранков «Юридически отдел» БАИ

v.rankov@investbg.government.bg тел. 02 985 55 48

 

2. Александра Пулова «Юридически отдел» БАИ

a.terzieva@investbg.government.bg,тел. 02 985 55 17