Разширено търсене

Митнически режим

1. Митнически съюз

2. Обща търговска политика

3. Модернизиран митнически кодекс

4. Новости в българския режим

 

След присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) и получаване на статут на пълноправен член от 01.01.2007 г., редица промени настъпват във външната търговия и митническия режим по отношение на износа и вноса на стоки. По-конкретно, новите моменти се отнасят до прякото прилагане на правилата на Общността, който регламентират общи процедури, тарифни и нетарифни мерки (забрани и ограничения) за износ и внос на стоки "за" и "от" страни членки и единни инструменти за митнически контрол. Основните актове в областта на митническия режим на ЕС са, както следва:

  • Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността;
  • Регламент на Комисията (ЕИО) № 2454/93 от 2 юли 1993 г. за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митнически кодекс на Общността,изменен и допълнен;
  • Регламент (ЕО) N0 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс), чието прилагане трябва да бъде завършен до 24 юни 2013 г. най-късно.

Трябва да се отбележи, че националното законодателство на България в тази област не е прието изцяло. Въпросите, свързани със статута и правомощията на митническата администрация, както и тези, свързани с изпълнението на последващия контрол, са регламентирани на национално ниво. По същия начин, административните и наказателните разпоредби на Закона за митниците, по-специално на текстовете, определящи състава на митническите нарушения, както и правилата за установяване на такива нарушения и за санкциониране на нарушителите, са в сила. Освен, че българските митнически власти са отговорни за администриране на акциза и контрола върху акцизните стоки, предимно алкохол и тютюневи изделия, енергийни продукти, те упражняват определени контролни правомощия по отношение на националния валутен режим и пренасянето на валута от и към страни, които не са членки на ЕС, както и в някои случаи и в държави-членки.

 

Като пълноправен член на ЕС, на 01.01.2007 г. България стана равноправен участник в единния пазар на ЕС. По същия начин, вътрешното законодателство в съответните области, е приведено в съответствие със законодателството на Общността.

 

По този начин България получава достъп до огромния европейски пазар с население от над 500 милиона потребители и търси своята ниша, както в производството, така и в европейската търговия. В допълнение, страната ни трябва да участва активно в процеса на постигането на една от основните цели на европейската интеграция - преход към икономическия и валутен съюз на страните от ЕС.