Разширено търсене

Сертифициране на инвестиционни проекти

В настоящия раздел е представена информация относно процеса на сертифициране на инвестиционни проекти съгласно Закона за насърчаване на инвестициите, който въвежда система от насърчителни мерки за първоначални инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места. Посочени са видовете класове (клас А и клас Б), минималните прагове за кандидатстване за издаване на сертификат за клас инвестиция, икономическите сектори, които се подпомагат и изискуемите документи. Представени са насърчителните мерки, с които се насърчават сертифицираните проекти, а именно: съкратени срокове за административно обслужване, индивидуално административно обслужване, отпускане на средства за изграждане на довеждаща инфраструктура, финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация, включително и на стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, свързани с инвестициите, облекчен режим (без търг или конкурс) при придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна и частна общинска собственост.  Разгледана е и хипотезата за сертифициране на „приоритетен инвестиционен проект”. Това са инвестиционни проекти, които се отнасят до всички сектори на икономиката и са особено важни за икономическото развитие на икономиката на България и регионите в страната ни.