Разширено търсене

Медийна кампания на България

Основните инструменти, чрез които Българската агенция за инвестиции ще подпомогне осъществяването на медийната кампания за привличане на инвестиции, са дейностите по двата договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“Административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МПС“, Инвестиционен приоритет 2.2: „Капацитет за растеж на МСП“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, подписани между Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в качеството ѝ на Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и БАИ в качеството ѝ на Бенефициент, са изменени с допълнителни споразумения, както следва:

2.1. „В текстовото съдържание на Договора и приложенията към него, предвиденият срок, съответно продължителността на изпълнение на проекта – от заложени „36 (тридесет и шест) месеца“ се изменя и следва да се чете „60 (шестдесет) месеца“;

2.2. „Променя се продължителността на плана на предвидените за изпълнение по проекта, описан в раздел 8 „План за изпълнение/Дейности по проекта (информацията)“, съгласно удължения срок на договора“.

 

В рамките на двата проекта се предвижда реализацията на дейности за подобряване качеството и количеството на услугите към инвеститори. Проектите подобряват оптимизацията, достъпността и навременността на информационните потоци, имащи отношение към вземането на инвестиционни решения, създават среда за обективност при определяне на приоритетни сектори за подкрепа от Българска агенция за инвестиции /БАИ/ и позволяват прозрачност и последователност при дейностите, свързани с директния инвестиционен маркетинг.

Планират се дейности, свързани със:

Изграждане на он-лайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите, което ще даде добавена стойност на услугите, които Агенцията предоставя на настоящи и потенциални инвеститори.

- Организирането и провеждането на уебинари в реално време от всяка точка на света, осигуряващи аудио и видео връзка с висока резолюция, споделяне на съдържание в реално време, лесно споделяне на информация през всеки компютър или мобилно устройство, което е предпоставка за активизиране на комуникационния процес и привличане на по-голям брой потенциални инвеститори.

- Разработване и поддържане на интерактивната карта, което ще допринесе много за предоставяне на информация за инвеститорите, за които един от важните въпроси е свързан с обезпечаване на човешките ресурси.

- За поддържане на актуална информация, насочена към инвеститорите, е предвидено извършване на периодични анализи и оценки за състоянието на средно и високотехнологични сектори в България: извършване на Анализ на състоянието на средно и високотехнологичните сектори в България и разработване на Програма за привличане на инвеститори; извършване на годишни секторни проучвания за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии; изготвяне на годишен хай-тек дайджест за България с иновативни производства в он-лайн формат на четири езика: български, английски, немски и руски.

Другите основни  цели на проектите са да създадат необходимите условия и предпоставки за привличането на инвестиции в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции.