Разширено търсене

2. Съответствие с български закони

В допълнение към директивата, основните закони, уреждащи правата със сливания и разделяне са:

  • Търговския закон, който е основният закон, регулиращ корпоративни въпроси, включително за създаване, преобразуване и прекратяване на дружество, трансформацията / сливания, защита правата на акционерите, несъстоятелност и ликвидация, както и други;
  • Закон за публично предлагане на ценни книжа, който регулира публичните дружества (тези, които са в списъка на фондовата борса или с повече от 10000 акционери за последните две години) и сливания, в които участва публично дружество;
  • Закона за търговския регистър, с която се регламентира регистрацията на сливането в ТР.
  • Закона за корпоративното подоходно облагане, който регламентира данъчните въпроси, които участват в сливания и придобивания, включително и трансграничните сливания;
  • Закона за защита на конкуренцията;
  • Гражданския процесуален кодекс;
  • Кодекса на труда;
  • Регламент за устава на европейското дружество (SE), който регламентира създаването на европейско публично акционерно дружество (Societas Europaea или SE ") и свързаните с него подробности по трансгранични сливания;