Разширено търсене

3. Видове дружества, участващи в сливания и разделяния

Съгласно българското законодателство видовете компании, които могат да участват в сливания и разделяния (в рамките на територията на България) са събирателни, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции, а компаниите, които участват в трансграничните сливания могат да бъдат само "със собствен капитал", т.е дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции.