Разширено търсене

Обществени поръчки

"Изработване на стратегически, правен и сравнителен правен анализ за нуждите на инвеститорите в България" - с три обособени позиции

 

„Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции

 

Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси  в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции - ПРЕКРАТЕНА

 

 

Медийна кампания на България в ЕС, САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции

 

Организиране на международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за директни инвестиции в България

 

 

Разработка (софтуер) и внедряване  на информационни системи (ИИС), бази данни и др.

 

 

Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите емигранти и учещи в чужбина български студенти в България

 

 

Доставка и инсталиране на специализиран софтуер за интернет страници и бази данни

 

 

 

Създаване на четири документални филма с цел утвърждаване на положителния образ на България като инвестиционна дестинация

 

 

Медийна кампания на България в ЕС, САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции

 

 

Подготовка и провеждане на мероприятия, включително осигуряване на авиотранспортни услуги

 

 

Провеждане на 3 международни конференции от световна бизнес медия и 9 кръгли маси под формата на работни обяди или работни вечери с водещи инвеститори в определени сектори

 

 

Дизайн, разработване и поддръжка на интернет страници

 

 

Доставка на техника за обслужване и обезпечаване на дейностите по проекта – хардуер

 

 

Организиране на международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за директни инвестиции в България

 

 

Организиране на международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за директни инвестиции в България

 

 

Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна техника във връзка с изпълнението на проект: „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България", BG161PO003-4.1.01-0001-C0001

 

 

Дизайн, предпечат и изработка на печатни материали

 

 

Разработка на структурата и съдържанието на 8 секторни и 1 обзорна инвестиционни брошури с годишни актуализации

 

 

Прекратена - организиране на международни инвеститорски форуми в страни с потенциален интерес за директни инвестиции в България

 

 

Изработване на правен анализ за нуждите на инвеститорите в България и на сравнителен правен анализ на законодателството в други държави членки на ЕС и Балканите и актуализация

 

 

„Предоставяне на услуги за извършване на одит на проекта “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.1.01-0001-C0001

 

Осъществяване на мониторинг по изпълнението на проект: „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, BG161PO003-4.1.01-0001-C0001

 

 

Проучване на наличните информационни източници и база данни, поддържани от различни институции и ведомства, и анализ на възможностите за връзка с тях и автоматичното им инкорпориране в интегрираната информационна система на БАИ

 

 

Проучване на удовлетвореността на инвеститорите от предлаганите от БАИ услуги и проучване на услугите и преференциите, предлагани от други европейски агенции и актуализация

 

 

Изработване на маркетингова стратегия въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна дестинация

 

 

Изработване на стратегически анализ и годишна актуализация към него

Медийна кампания на България в ЕС, САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции

„Медийна кампания на България в ЕС, САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции ”