Разширено търсене

Придобиване на недвижимо имущество

1. Правна рамка и общи правила

1.1. Правна рамка

1.2. Пряко придобиване на недвижими имоти в България от чужди физически и юридически лица

1.3. Непряко придобиване на недвижими имоти в България от чуждестранни юридически или физически лица

1.4. Сделки с недвижими имоти

1.5. Легитимация на купувача

1.6. Такси и разноски, изискуеми по закон, за издаване на нотариален акт


2. Проверка на правото на собственост

2.1. Проверка, извършвана от нотариус

2.2. Преглед на правото на собственост


3. Специални случаи

3.1. Придобиване на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, държавна собственост

3.2. Придобиване на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, частна общинска собственост

3.3. Продажба на недвижими имоти без търг или конкурс съгласно Закона за насърчаване на инвестициите