Разширено търсене

14. Регистрация процедура

14.1. Вътрешно сливане

 

Компетентният орган за регистрационните процедури, свързани с търговските дружества и техния статут в България е в Търговския регистър и нормативната уредба е в Търговския закон. За компаниите, които имат регистриран адрес извън България, тази процедура не е приложима. Процедурата е разделена на следните стъпки:

1. подаване на общия план за сливане, заедно с приложенията и необходими допълнителни документи;

2. регистрация на сливането.

 

Всички документи, които трябва да бъдат подадени в Търговския регистър, трябва да бъдат преведени на български език от заклет преводач.

Управителният съвет на новосформираната компания, която има седалище в България, прилага регистрация на сливането в Търговския регистър. В заявлението трябва да бъдат приложени следните документи:

 • общия план за сливане и решенията на всички участващи дружества, свързани със сливането;
 • Сертификатът, посочен в чл. 10;
 • копие от устава на усвояването на компания, който съдържа всички изменени и допълнени клаузи, подписан от представителите и необходимите документи за регистрация на избраните органи;
 • докладите на експертите;
 • съгласие на акционерите да станат общи партньори;
 • списък на лицата, придобиващи акции и дялови участия в новосформираното дружество, видът на членството, както и данни относно всички  права и отговорности;
 • декларация на депозитарите, че временните удостоверения или акциите са били доставени към общия план (в случай на безналични акции).

Сливането е в сила от момента на регистрация в Търговския регистър на новоучреденото дружество, което има седалище в България, ако:

 • преобразуващите се дружества, които имат седалище в други държави-членки са представили удостоверения по чл. 10;
 • преобразуващото се дружество и придобиващия са одобрили общия план за сливане и са спазени изискванията на българското законодателство по отношение на придобиването или новоучреденото дружество.

14.2. Външно сливане

 

Когато новосформираната или усвояването компания е със седалище в друга държава членка:

 • изисква издаването на сертификат за сливане;
 • след сливането българска компания трябва да подаде искане за заличаване от търговския регистър въз основа на уведомление от регистъра на съответната държава-членка, в която е регистрирано новоучреденото дружество.
 • И двете молби трябва да бъде подадена в Търговския регистър от представителите на българската компания.