Разширено търсене

3. Учредяване на дружество

Процедурата по регистриране на дружество в България не прави разлика дали се учредява от местни или чуждестранни лица. Съгласно българското законодателство няма ограничения за размера на чуждестранния капитал на дружество, регистрирано в България.

 

От 1 януари 2008г. всички видове търговци и клонове на чуждестранни търговци се регистрират в Търговския регистър, администриран от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието. Това е процедура извършвана на „едно гише”, като заедно с регистриране на компанията се получава единен идентификационен код, който служи за всички търговски, данъчни, социално-осигурителни, статистически и други публични цели. Идентификационният код служи през целия период на функциониране на търговското дружество. За да може то да стартира и да изпълнява своята търговска дейност не се изисква никаква допълнителна регистрация.

 

Изискванията за регистрация на всеки конкретен вид търговско дружество или клон, са изложени в Търговския закон. Процедура за регистрация и документите, които се изискват за такава регистрация, са изложени в Закона за търговския регистър и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Процедурата по регистрацията варира в зависимост от вида на фирмата, която трябва да се регистрира, като се има предвид, че в момента регистрацията на Акционерно дружество (АД) (както и ООД) отнема приблизително до пет работни дни от подаване на съответните документи, регистрация на клон на чуждестранна фирма отнема около две седмици. Регистрираното дружество или клон става дееспособно юридическо лице, считано от датата на вписването му в Търговския регистър.

 

В допълнение на горното, за да приведат дейността си в съответствие със Закона за търговския регистър, всички видове търговски дружества, еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговски дружества трябваше да се пререгистрират в Търговския регистър до 31 декември 2011. Едноличните търговци и клонове на чуждестранни дружества, които не успяха да се пререгистрират в Търговския регистър в срок се считат за отписани от търговския регистър или служебно заличени от Агенцията по вписванията, считано от 1 януари 2012г. Останалите търговски дружества, които не са се пререгистрирали в указания срок, дейността им ще се счита за прекратена от 1 януари 2012г.

 

За разлика от търговските дружества и клонове на чуждестранни търговски дружества, търговското представителство на чуждестранна компания е създадено с помощта на регистрация в Търговския регистър и Българската търговско-промишлена палата и е обект на вторична регистрация в БУЛСТАТ регистър - единен национален административен регистър, към Агенцията по вписванията по Закона за регистър БУЛСТАТ. Тази вторична регистрация служи като данъчна, социално-осигурителна и статистическа регистрация за търговското представителство.

 

Независимо дали дружеството е местно или е клон трябва да се регистрира предмета му на дейност - всякакъв вид дейности, които не са забранени от закона. Когато лицензия или разрешение се изисква по силата на специален закон за изпълнение на конкретна дейност, такава дейност може да се извърши след получаване на съответния лиценз или разрешение, като например, дейности, подлежащи на лицензиране или разрешителен режим като банково дело, застраховане, хазарт, търговия с лекарства, търговия с тютюневи изделия и др.